Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Commissie Bezwaarschriften

Wanneer er tegen een besluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of burgemeester, een bezwaarschrift kan worden ingediend, staat dit onder het besluit vermeld. De Verordening Commissie Bezwaarschriften geeft aan in welke gevallen de commissie Bezwaarschriften wordt ingeschakeld.

De commissie Bezwaarschriften wordt gevormd door voorzitter mevr. N. de Bruin en de leden mevr. drs. L. Helwig - van Elsäcker en dhr. C. Franken.

De secretaris van de commissie is dhr. mr. drs. J.A.G.R. Jung.

Er zijn diverse plaatsvervangende secretarissen aangewezen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, dhr. mr. drs. J.A.G.R. Jung, via tel. 14 0114 of via e-mail.