Commissie Bezwaarschriften

Wanneer er tegen een besluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of burgemeester een bezwaarschrift kan worden ingediend, staat dit onder het besluit vermeld. De Verordening Commissie Bezwaarschriften geeft aan in welke gevallen de commissie Bezwaarschriften wordt ingeschakeld.

De commissie Bezwaarschriften wordt gevormd door voorzitter mevrouw mr. N.H. de Bruin en de leden de heer C. Franken MA en de heer mr. G.M. van Belzen.

De secretaris van de commissie is de heer mr. drs. J.A.G.R. Jung.

Er zijn diverse plaatsvervangende secretarissen aangewezen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, de heer mr. drs. J.A.G.R. Jung, via telefoonnummer 14 0114 of via e-mail.