Commissie Bezwaarschriften

De gemeente Hulst koos ervoor om zich bij behandeling van bezwaarschriften tegen bepaalde besluiten te laten adviseren door een externe, onafhankelijke commissie bezwaarschriften. De voorzitter en leden van de commissie zijn niet werkzaam bij of woonachtig in de gemeente Hulst. De benoeming van de voorzitter en leden is steeds voor vier jaar. Herbenoeming is twee keer mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders benoemt de voorzitter en de leden van deze commissie.

Huidige samenstelling van de commissie bezwaarschriften:

•    mevrouw mr. N.H. de Bruin - voorzitter
     Zij werkte in leidinggevende functies bij gemeenten in Brabant en Zeeland (buiten Zeeuws-Vlaanderen). Mevrouw de Bruin woont in Vlissingen. Zij en haar partner hebben vier volwassen kinderen.
     Haar relevante opleiding: Studie rechten, staats- en bestuursrecht; en diverse aanvullende certificaten, opleidingen/trainingen/cursussen.     
     Voor het laatst herbenoemd voor vier jaar op 14 februari 2023. Zij is hierna niet meer herbenoembaar.
•    de heer C. Franken MA – lid
     Hij werkt bij een gemeente in Noord-Brabant in een juridische beleidsfunctie. De heer Franken woont in Bergen op Zoom. Samen met zijn partner heeft hij twee kinderen.
     Opleiding: Bestuurskunde. Voor het laatst herbenoemd voor vier jaar op 14 februari 2023. Hij is hierna niet meer herbenoembaar.
•    de heer mr. G.M. van Belzen - lid
     Hij werkt als gemeentejurist bij een gemeente in Zeeland (buiten Zeeuws-vlaanderen). De heer van Belzen woont in Zierikzee. Samen met zijn partner heeft één kind.
     Opleiding: Nederlands recht, afstudeerrichting bestuursrecht. Zijn eerste benoeming was op 14 februari 2023. Hij is hierna nog twee keer herbenoembaar.

Een ambtelijk secretaris staat de commissie bij. Dat is de heer mr. drs. J. Jung of zijn plaatsvervanger. Er zijn diverse plaatsvervangende secretarissen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, de heer mr. drs. J. Jung. Dat is mogelijk via telefoonnummer 14 0114  of via e-mail info@gemeentehulst.nl ter attentie van de heer Jung.