Klacht over de gemeente indienen

Zie ook deze formulieren

Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop de gemeente of een medewerker zich in een bepaalde kwestie jegens hem of haar of een rechtspersoon heeft gedragen. In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of medewerkers. Een klacht indienen is bijvoorbeeld mogelijk als u onheus bent behandeld, als u geen (tijdige) reactie heeft ontvangen op een brief of email of als u verkeerd bent geïnformeerd.

Het bestuursorganaan is niet verplicht de klacht te behandelen als het belang van de klager of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

Voorwaarden

Welke klachten worden niet in behandeling genomen:

  • Anonieme klachten;
  • Klachtbrieven waarin overwegend discriminerende opmerkingen staan;
  • Klachten met betrekking tot de inhoud van een gemeentelijke beslissing, zoals bijvoorbeeld tegen een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. In deze gevallen kunt u een bezwaarschrift indienen bij de instantie die het besluit heeft genomen;
  • Meldingen over praktische zaken zoals onkruid en losliggende stoeptegels. Deze zaken kunt u online doorgeven via een Melding Openbare Ruimte (MOR);
  • Meldingen of klachten over inzameling van huisvuil. Deze kunnen doorgegeven worden aan de Zeeuwse Reinigingsdienst via telefoonnummer 0900-4433333; 
  • Milieuklachten kunt u melden via telefoonnummer 0118-412323.

Aanvraag

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Een klacht kan ook digitaal, met of zonder DigiD, ingediend worden.

Logo DigiD

Termijn

Als u een klacht heeft over de gemeente, kunt u uw klacht (binnen een jaar na het voorval) mondeling of schriftelijk bij de gemeente kenbaar maken. Hierbij kunt u gebruik maken van één van de formulieren zoals vermeld op deze pagina onder het hoofdstuk "Direct regelen".

U vindt de klachtenregeling van de gemeente Hulst hier.

 

Aanpak

U dient een klacht over de gemeente in door het invullen van het klachtenformulier.

Let op

Ontevreden over de uitkomst?

We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor elke werkdag van 9:00 tot 17:00 uur terecht via het gratis nummer: 0800 - 33 55 555.

De Nationale ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman.