Extra toelichting

Hoe weet u of bezwaar mogelijk is?
Dat staat normaal onder het bekend gemaakte besluit vermeld. Een besluit maken we bekend door het aan de betrokkene toe te sturen óf door publicatie op www.overheid.nl

Hoeveel tijd is er om bezwaar te maken?
U heeft zes weken om bezwaar te maken. Deze bezwaartermijn begint op de dag nadat we het besluit bekend maakten. Zorg er voor dat uw bezwaar binnen deze zes weken door ons is ontvangen. Na de periode van zes weken is bezwaar maken niet meer mogelijk. Het indienen van een bezwaar is gratis.

Aan wie stuurt u het bezwaar?
U stuurt uw bezwaar naar de gemeente. In het besluit (de beschikking) staat aan wie u uw bezwaar moet richten. Dat kan het college van burgemeester en wethouders zijn, maar ook de burgemeester of de gemeenteraad.
U stuurt het bezwaar niet aan de commissie bezwaarschriften. Schakelen we de commissie bezwaarschriften in? Dan sturen wij het aan de commissie door.

Welke bezwaren handelen we zonder de commissie bezwaarschriften af?
De meeste bezwaren handelen we zonder hulp van de commissie bezwaarschriften af. We nodigen u dan uit voor een hoorzitting. Hierbij is een vertegenwoordiging van het bestuursorgaan dat het besluit nam aanwezig. Dat is het college van burgemeester en wethouders, burgmeester of gemeenteraad. Daarnaast zijn er bij de hoorzitting een of meer medewerkers van de gemeente Hulst aanwezig. We maken een verslag van de hoorzitting.
Na de hoorzitting krijgt u een besluit op uw bezwaar. Dat sturen we u toe. Dit moet binnen zes weken na het einde van de bezwaarperiode gebeuren.

Wanneer schakelen we de commissie bezwaarschriften in?
Dat doen we alleen bij de afhandeling van bezwaren tegen bepaalde soorten besluiten. Deze soorten staan in artikel 2 van de Verordening Commissie Bezwaarschriften Hulst. Deze verordening vindt u hier.  

Het gaat daarbij om de volgende soort besluiten:
•    Bezwaren tegen besluiten van de gemeenteraad;
•    Bezwaren tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders waarbij het gaat over het verlenen, intrekken of weigeren van een omgevingsvergunning  voor een bouwactiviteit waarvan de geraamde bouwkosten meer dan 750.000 euro zijn;
     Is de commissie bevoegd om te adviseren over dit bezwaar? Dan is de commissie ook bevoegd om te adviseren over de bezwaren tegen het besluit tot het verlenen of weigeren van de omgevingsvergunning voor de activiteit “afwijken van omgevingsplan”  (voorheen: afwijken van bestemmingsplan) dat daarmee samenhangt;
•    Bezwaren tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders en de  burgemeester waarbij sprake is van bestuursdwang om een pand/inrichting/terrein tijdelijk of definitief te sluiten;
•    Bezwaren tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders en de  burgemeester waarbij sprake is van een dwangsom van minimaal 25.000 euro -; en waarbij deze samenhangt met een herstelsanctie op het terrein van de gemeentelijke afdeling Wonen & Werken.

Hoe verloopt het proces als we de commissie bezwaarschriften inschakelen?
Schakelen we de commissie bezwaarschriften in? Dan informeren we de commissie bezwaarschriften en sturen de stukken aan hen door.
De uitnodiging voor de hoorzitting ontvangt u van of namens de voorzitter van de commissie bezwaarschriften. Ook het relevante bestuursorgaan (college van burgemeester en wethouders, burgemeester of gemeenteraad) krijgt een uitnodiging van of namens de voorzitter. De hoorzitting leggen we vast in een verslag. De commissie adviseert na de hoorzitting het betreffende bestuursorgaan over de te nemen beslissing op het bezwaar. Hierbij komt ook nog een advies van de gemeentelijke organisatie. Op basis van deze adviezen neemt het relevante bestuursorgaan de uiteindelijke beslissing op het bezwaar.
Bij inschakeling van de commissie bezwaarschriften is dat normaal gezien binnen twaalf weken na het einde van de bezwaarperiode.

Wie zitten er in de commissie bezwaarschiften?
Bij bezwaren tegen bepaalde besluiten laten we ons adviseren door de commissie bezwaarschriften. Dat is een externe, onafhankelijke commissie. De voorzitter en leden van deze commissie zijn niet werkzaam bij of woonachtig in de gemeente Hulst. Het college van burgemeester en wethouders benoemt de voorzitter en leden voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is maximaal twee keer mogelijk.
De samenstelling van de commissie ziet u hier.


Aan deze verkorte uitleg kunt u geen rechten ontlenen. Bepalend is hetgeen in de wet en/of gemeentelijk(e) regelgeving en/of beleid staat.