Evenement organiseren

Een evenement is een voor het publiek openbaar toegankelijke vermakelijkheid. Voor het organiseren van een evenement is afhankelijk van de grootte en de impact een vergunning of een melding nodig.

De gemeente Hulst kent drie soorten evenementen:

 • Categorie A: Meldingsplichtig evenement
 • Categorie B: Regulier evenement
 • Categorie C: Risico evenement

Voorwaarden

Categorie A: Meldingsplichtig evenement

Er kan met een melding worden volstaan als het evenement voldoet aan de volgende criteria:

 • Het evenement duurt niet langer dan één dag;
 • Er wordt na 21:00 uur geen muziek meer ten gehore gebracht;
 • Het evenement eindigt om uiterlijk 00:00 uur;
 • Het evenement is er niet mede of hoofdzakelijk op gericht om bezoekers van buiten de wijk of kern te trekken;
 • Tijdens het evenement worden geen doorgaande wegen afgesloten;
 • Het evenement vindt niet plaats in een (tijdelijk) bouwwerk zoals een tent of een schuur / loods;
 • Het evenement wordt niet in of nabij een milieu- en/of natuurbeschermingsgebied gehouden;
 • Het evenement is geen circusvoorstelling.

 

Categorie B: Regulier evenement

 U heeft een vergunning nodig als niet wordt voldaan aan een of meerdere criteria die onder categorie A vermeld staan, én:

 • Er is sprake van versterkte of livemuziek na 21 uur, of
 • Er zijn nadere verkeersmaatregelen nodig, of 
 • Er is enige hinder of overlast voor de omgeving te verwachten, die doorgaans kan worden beperkt met standaardmaatregelen en voorschriften

 

Categorie C: Risico evenement

Dit zijn evenementen waarbij te verwachten is dat er aanmerkelijke risico’s ontstaan voor de openbare orde, openbare (verkeers-)veiligheid, de volksgezondheid, of het milieu. U kunt hierbij denken aan:

 • Grote aantallen bezoekers
 • Specifieke doelgroepen
 • Forse geluidsbelasting
 • Grote aantallen verkeersbewegingen
 • Er is sprake van een bovenlokaal karakter

Er kan in deze gevallen niet worden volstaan met standaardvoorschriften en is er extra aandacht van politie, brandweer, en/of GHOR vereist. Een vooroverleg is in een vroegtijdig stadium nodig en veiligheidsplan moet onderdeel  zijn van de aanvraag.

 

Kosten

De kosten voor deze vergunning hangen af van de complexiteit en samenstelling van het evenement.

De leges bedragen:

Soort evenement 2024  

Risico-evenementen (Categorie B+/C)

€280,50  

Reguliere evenementen waarvoor een vergunning nodig is (Categorie B)

€ 70,00  

Meldingsplichtig evenement

gratis*  

 

   

* Let op: Wanneer u aangeeft in de meldingsaanvraag dat er zwak alcoholische dranken geschonken worden, wordt een ontheffing gegeven als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet. Hiervoor moet u wel leges betalen.

 

Kennisgeving plaatsing op evenementenkalender

Om in een vroegtijdig stadium politie-inzet te kunnen garanderen tijdens vergunningplichtige evenementen is het van belang dat u de gemeente kennis geeft van uw evenement voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het evenement . Na deze zogeheten aanmelding wordt uw evenement meegenomen in de regionale afstemming van evenementen en in de planningen van politie-inzet tijdens evenementen. Wanneer u geen kennis geeft van uw evenement voor de genoemde datum, kan dit betekenen dat de organisator extra security moet inzetten tijdens het evenement om de openbare orde te garanderen.

U kunt uw vergunningplichtig evenement aanmelden via het het formulier kennisgeving vergunningsplichtig evenement.

Let op: de kennisgeving van uw evenement geldt niet als vergunningaanvraag.

Aanvraag

Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeente.

U kunt uw kennisgevingsformulier digitaal indienen, met en zonder DigiD.

Logo DigiD

 

 

Termijn

De gemeente beslist binnen vier weken na ontvangst van uw melding en binnen acht weken na ontvangst van uw vergunningsaanvraag. 

Aanpak

Een meldingsplichtig evenement meldt u minimaal vier weken voorafgaand aan het evenement via het formulier meldingsplichtig evenement.

De vergunning voor een vergunningplichtig evenement vraagt u minimaal acht weken voorafgaand aan het evenement aan via het aanvraagformullier vergunningplichtig evenement.

 

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Let op

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.