Evenement organiseren

Een evenement is een voor het publiek openbaar toegankelijke vermakelijkheid. Voor het organiseren van een evenement is afhankelijk van de grootte en de impact een vergunning of een melding nodig.

De gemeente Hulst kent drie soorten evenementen:

 • Categorie A: Meldingsplichtig evenement
 • Categorie B: Regulier evenement
 • Categorie C: Risico evenement

Voorwaarden

Categorie A: Meldingsplichtig evenement

Er kan met een melding worden volstaan als het evenement voldoet aan de volgende criteria:

 • Het evenement duurt niet langer dan één dag;
 • Er wordt na 21:00 uur geen muziek meer ten gehore gebracht;
 • Het evenement eindigt om uiterlijk 00:00 uur;
 • Het evenement is er niet mede of hoofdzakelijk op gericht om bezoekers van buiten de wijk c.q. kern te trekken;
 • Tijdens het evenement worden geen doorgaande wegen afgesloten;
 • Het evenement vindt niet plaats in een (tijdelijk) bouwwerk zoals een tent of een schuur / loods;
 • Het evenement wordt niet in of nabij een milieu- en/of natuurbeschermingsgebied gehouden;
 • Het evenement is geen circusvoorstelling.

 

Categorie B: Regulier evenement

 Hiervan is sprake als niet wordt voldaan aan een of meerdere criteria die onder categorie A vermeld staan, én:

 • Er is sprake van versterkte of livemuziek na 21 uur, of
 • Er zijn nadere verkeersmaatregelen nodig, of 
 • Er is enige hinder of overlast voor de omgeving te verwachten, die doorgaans kan worden beperkt met standaardmaatregelen en voorschriften

 

 Categorie C: Risico evenement

Dit zijn evenementen waarbij te verwachten is dat er aanmerkelijke risico’s ontstaan voor de openbare orde, openbare (verkeers-)veiligheid, de volksgezondheid, of het milieu. Dit kan worden veroorzaakt door de grote aantallen bezoekers, de forse geluidsbelasting en/of het grote aantal verkeersbewegingen. Er kan in deze gevallen niet worden volstaan met standaardvoorschriften en is er extra aandacht van politie, brandweer, en/of GHOR vereist. Ook is vooroverleg met de organisatie in een vroegtijdig stadium nodig en behoort een veiligheidsplan onderdeel te zijn van de aanvraag.

Aanmelding vergunningplichtige evenementen

Om in een vroegtijdig stadium politie-inzet te kunnen garanderen tijdens vergunningplichtige evenementen is het van belang dat u uw evenement voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het evenement meldt bij de gemeente. Na aanmelding wordt uw evenement meegenomen in de regionale afstemming van evenementen en in de planningen van politie-inzet tijdens evenementen. Wanneer uw evenement niet voor de genoemde datum is aangemeld, kan dit betekenen dat de organisator extra security moet inzetten tijdens het evenement om de openbare orde te garanderen. Let op het aanmelden van uw evenement geldt niet als vergunningaanvraag.

Kosten

De kosten voor deze vergunning hangen af van de complexiteit en samenstelling van het evenement.

De leges bedragen:

Soort evenement 2023  

Een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel zoals omschreven in de 'evenementennota 2019'

€263,15  

Een middelgroot evenement zoals omschreven in de 'evenementennota 2019', waarbij naar het oordeel van de burgemeester wel of geen advies van Veiligheidsregio Zeeland en/of politie nodig is

€ 65,70  

Meldingsplichtig evenement

gratis  

 

   

Aanvraag

Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeente.

U kunt uw kennisgevingsformulier digitaal indienen, met en zonder DigiD.

Logo DigiD

 

 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

Zo organiseert u een groot evenement:

 • Vraag op tijd de vergunning aan bij de gemeente.

De gemeente stemt af met onder anderen de veiligheidsdiensten. Hieruit komen mogelijk extra eisen.

Organiseert u een groot evenement waarvoor u mogelijk meerdere vergunningen nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente voordat u de vergunning aanvraagt.

Mogelijk moet u ook een vergunning of ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • het plaatsen van reclameborden of verwijzingsborden
 • het organiseren van een evenement op zondag of een feestdag
 • het incidenteel organiseren van een festiviteit in uw (horeca)bedrijf
 • het tijdelijk schenken van alcohol
 • het gebruik van wegen en paden bij een wieler- of hardloopwedstrijd
 • het maken van muziek of hard geluid op straat
 • het organiseren van een evenement in of bij een natuurgebied

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Let op

Alle evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. Verbiedt de overheid uw evenement door coronamaatregelen alsnog? U kunt een subsidie aanvragen bij het RvO. Deze regeling geldt voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december 2021.