Standplaatsvergunning aanvragen

Zie ook deze formulieren

Onder een standplaats wordt verstaan: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen zoals een kraam, wagen of tafel. Hieronder vallen niet de standplaatsen die tijdens een (jaar-)markt, kermis of evenement worden ingenomen. 

Een standplaats kan ingenomen worden op gemeentegrond of op eigen grond. Voor beide aanvragen heeft u toestemming van de gemeente nodig. Als u op privégrond een standplaats inneemt heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar van de grond.

 

Voorwaarden

De voorwaarden voor een standplaatsvergunning hangen onder andere af van:

  • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt
  • de omvang en het doel van de activiteit
  • de plaats en het tijdstip van de activiteit
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
  • het bestemmingsplan
  • het straatbeeld

Kosten

Aan een standplaatsvergunning zijn kosten verbonden, namelijk:

• legeskosten;

• precariobelasting, op basis van het ingenomen aantal m2 oppervlakte;

• vergoeding voor het gebruik van stroom (indien van toepassing)

 

Bijzonderheden

Wetten

Termijn

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

U vraagt de standplaatsvergunning aan via het aanvraagformulier standplaatsvergunning. De vergunning dient minimaal 3 weken voor het innemen van de standplaats aangevraagd te worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.