Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan is het in de meeste gevallen mogelijk om bezwaar te maken. Het besluit moet wel directe gevolgen voor u hebben.
Hoe weet u of bezwaar mogelijk is? Dat staat normaal onder het bekend gemaakte besluit vermeld. Een besluit maken we bekend door het aan de betrokkene toe te sturen óf door publicatie op www.overheid.nl

Indienen van uw bezwaar
U heeft zes weken om bezwaar te maken. Deze bezwaartermijn begint op de dag nadat we het besluit bekend maakten. Zorg er voor dat uw bezwaar binnen deze zes weken door ons is ontvangen. Na de periode van zes weken is bezwaar maken niet meer mogelijk. Het indienen van een bezwaar is gratis.
U stuurt uw bezwaar naar de gemeente. In het besluit (de beschikking) staat aan wie u uw bezwaar moet richten. Dat kan het college van burgemeester en wethouders zijn, maar ook de burgemeester of de gemeenteraad.
In uw bezwaar neemt u het volgende op:
-    uw naam en adres;
-    de datum waarop u het bezwaar schrijft;
-    het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-    de reden van uw bezwaar;
-    uw handtekening.
Uw bezwaar stuurt u naar de gemeente Hulst. Het adres is: Postbus 49,  4560 AA Hulst.
Het is toegestaan om iemand anders te vragen om namens u het bezwaar te maken. Daarvoor machtigt u deze persoon. De getekende machtiging voegt u toe aan het bezwaar.

Afhandeling van uw bezwaar
U heeft zes weken om bezwaar te maken. Daarna hebben wij zes weken om uw bezwaar te bekijken en een besluit te nemen.
Soms schakelen we hierbij de commissie bezwaarschriften in. In dat geval hebben we twaalf weken om een besluit te nemen.
In beide gevallen hebben we de mogelijkheid om de beslisperiode met zes weken te verlengen.

Wanneer schakelen we de commissie bezwaarschriften in?
Dat doen we alleen bij de afhandeling van bezwaren tegen bepaalde soorten besluiten. Deze soorten staan in artikel 2 van de Verordening Commissie Bezwaarschriften Hulst. Deze verordening vindt u hier

Het gaat daarbij om de volgende soort besluiten:
•    Bezwaren tegen besluiten van de gemeenteraad;
•    Bezwaren tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders waarbij het gaat over het verlenen, intrekken of weigeren van een omgevingsvergunning  voor een bouwactiviteit waarvan de geraamde bouwkosten meer dan 750.000 euro zijn.
     Is de commissie bevoegd om te adviseren over dit bezwaar? Dan is de commissie ook bevoegd om te adviseren over de bezwaren tegen het besluit tot het verlenen of weigeren van de omgevingsvergunning voor de activiteit “afwijken van omgevingsplan” (voorheen: afwijken van bestemmingsplan) dat daarmee samenhangt;
•    Bezwaren tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders en de  burgemeester waarbij sprake is van bestuursdwang om een pand/inrichting/terrein tijdelijk of definitief te sluiten.
•    Bezwaren tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders en de  burgemeester waarbij sprake is van een dwangsom van minimaal 25.000 euro -; en waarbij deze samenhangt met een herstelsanctie op het terrein van de gemeentelijke afdeling Wonen & Werken.

Is er een hoorzitting?
U krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting. Daar luisteren we naar een toelichting op uw bezwaar.
In sommige gevallen is er geen hoorzitting. Wanneer dat is, leest u in artikel 7:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet vindt u hier.
Is het bezwaar een zaak waarbij we de commissie bezwaarschriften inschakelen? Dan ontvangt u een uitnodiging voor de hoorzitting door/namens de voorzitter van de commissie bezwaarschriften.
Is het bezwaar een zaak waarbij we de commissie bezwaarschriften niet inschakelen? Dan ontvangt u de uitnodiging voor de hoorzitting van/namens het relevante bestuursorgaan (college van burgemeester en wethouders of burgemeester of gemeenteraad).
Lezen hoe de procedure verloopt? Lees dan verder onder het kopje ‘Meer informatie’.

Voorlopige voorziening vragen
U heeft zes weken om bezwaar te maken. Tijdens die periode is het besluit – waartegen u bezwaar maakt – al geldig. Het is mogelijk om een ‘voorlopige voorziening’ te vragen aan de voorzieningenrechter. Deze rechter kan een besluit (bijvoorbeeld een vergunning) tijdelijk schorsen. Gebruik van de vergunning is dan niet mogelijk. Deze procedure kost geld.

In beroep bij de rechtbank
U krijgt een brief met de beslissing op uw bezwaar. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan is het mogelijk om in beroep te gaan bij de rechtbank. Hoe gaat dat? Dat leest u in de beslissing op uw bezwaarschrift.

Meer informatie
Extra informatie over het indienen van bezwaren en de (rol van de) commissie bezwaarschriften leest u hier.
Meer informatie vindt u ook op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep
en in de brochure Bezwaar en Beroep.