Gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De gemeenteraad van Hulst bestaat uit 21 leden. De gemeenteraad bestaat nu uit tien verschillende partijen.

Raadsleden

Vergaderingen agenda's bekijken

Vergaderingen live bekijken

Raadsvoorstellen

Ingekomen stukken inzien

Raadsvragen inzien

Rekenkamer

Algemene informatie

 

Taken van de gemeenteraad

De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn:

  • kaderstellen
  • volksvertegenwoordigen
  • controleren.

De raadsvergadering is dé plaats voor het openbare politieke debat en het vaststellen van prioriteiten bij de verdeling van het beschikbare geld.
De gemeenteraad bepaalt de kaders. Met andere woorden: De gemeenteraad bepaalt wat er moet gebeuren (WAT-vraag). Het college van burgemeester en wethouders (B&W) bepaalt hoe dat gebeurt (HOE-vraag). De gemeenteraad doet aan politiek. Het college van B&W bestuurt.

De controlerende taak van de gemeenteraad dient gericht te zijn op de gestelde doelen en niet zozeer op hoe dat doel door het college bereikt wordt.

De verhouding tussen de gemeenteraad en het college vanB&W is wat dat betreft op papier een kopie van de verhouding tussen de Tweede Kamer en het kabinet. De gemeenteraad werkt dan als de Tweede Kamer, het college van B&W als het kabinet.

Daarnaast vertegenwoordigt de gemeenteraad ook het volk. De burgers krijgen daarom via diverse kanalen de mogelijkheid om de raadsleden te informeren over bepaalde ontwikkelingen en gebeurtenissen in de gemeente. Tijdens de raadsvergadering kan bijvoorbeeld worden ingesproken over alle onderwerpen die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren.
Ook kunnen de raadsleden naar de burgers toe gaan, om beter te weten wat er leeft in de gemeente. Die kennis kunnen ze gebruiken wanneer ze nieuw beleid maken. Dat betekent overigens niet dat een raadslid een doorgeefluik is voor uw persoonlijke belangen. Raadsleden hebben de verantwoordelijkheid om zich bij hun werk te laten leiden door het algemene belang. Een raadslid zal u dus bij klachten over kapotte lantaarnpalen, losliggende stoeptegels of andere kleine ongemakken veelal doorverwijzen naar de ambtelijke organisatie (kcc@gemeentehulst.nl).

Griffier

De raadsgriffier, drs. D.J.M. (Dirk) Van Bunder ondersteunt de raad bij de hierboven geschetste taken. Hij vormt tevens de schakel tussen tussen de raad en het college van burgemeester & wethouders, de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie. De griffier is te bereiken via het digitale formulier of op tel. 14 0114.

Raadsinformatie

Alle informatie over de gemeenteraad kun u bekijken op hulst.raadsinformatie.nl. Hier vindt u onder andere de gegevens van de raadsleden, de vergaderstukken, de ingekomen stukken en raadsvragen. In de kalender kiest u maand en jaartal. Daarna klikt u op de vermelde vergadering voor de agenda en vergaderstukken. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van Hulst, tenzij we anders hebben aangekomdigd. Alle vergaderingen zijn openbaar. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Commissies en inspreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de raadscommissies heeft de burger het recht om het woord te voeren. Hij/zij krijgt zo een mogelijkheid om direct te worden betrokken bij de besluitvorming of een bepaald probleem aan te dragen. Het onderwerp van inspreken hoeft niet op de agenda te staan. Tijdens raadscommissies kan worden ingesproken over alle onderwerpen die tot de bevoegdheid behoren van de raadscommissie. Inspreken tijdens de raadsvergadering is niet toegestaan.

De spreektijd is maximaal vijf minuten. Insprekers dienen zich minimaal 24 uur op voorhand te melden bij de raadsgriffier. Door eenzelfde persoon kan in een tijdsbestek van een half jaar niet het woord worden gevoerd over hetzelfde onderwerp als het niet op de agenda van de raadstcommissie staat.

Voor informatie over of aanmelding voor het spreekrecht tijdens de vergaderingen van de raadscommissies kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer D.J.M. (Dirk) Van Bunder, via het digitale formulier of via tel. 14 0114.