Spreekrecht burgers

Tijdens de vergaderingen van de raadscommissies heeft de burger het recht om het woord te voeren. Hij/zij krijgt zo een mogelijkheid om direct te worden betrokken bij de besluitvorming of een bepaald probleem aan te dragen. Het onderwerp van inspreken hoeft niet op de agenda te staan. Tijdens raadscommissies kanworden ingesproken over alle onderwerpen die tot de bevoegdheid behoren van de raadscommissie. Inspreken tijdens de raadsvergadering is niet toegestaan.

Bij het spreekrecht zijn er vier uitzonderingen. Het woord kan niet worden gevoerd over:

a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
d. door eenzelfde persoon kan in een tijdsbestek van een half jaar niet het woord worden gevoerd over hetzelfde onderwerp als het niet op de agenda van de raadstcommissie staat.

De spreektijd is maximaal vijf minuten. Insprekers dienen zich minimaal 24 uur op voorhand te melden bij de raadsgriffier.

Voor informatie over of aanmelding voor het spreekrecht tijdens de vergaderingen van de raadscommissies kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer D. Van Bunder, via het digitale formulier of via tel. 14 0114.