Taken van raad

De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn:
-kaderstellen
- volksvertegenwoordigen
- controleren.
 
De raadsvergadering is dé plaats voor het openbare politieke debat en het vaststellen van prioriteiten bij de verdeling van het beschikbare geld.
De gemeenteraad bepaalt de kaders. Met andere woorden: De gemeenteraad bepaalt wat er moet gebeuren (WAT-vraag). Het college van burgemeester en wethouders (B&W) bepaalt hoe dat gebeurt (HOE-vraag). De gemeenteraad doet aan politiek. Het college van B&W bestuurt.
De controlerende taak van de gemeenteraad dient gericht te zijn op de gestelde doelen en niet zozeer op hoe dat doel door het college bereikt wordt.
De verhouding tussen de gemeenteraad en het college vanB&W is wat dat betreft op papier een kopie van de verhouding tussen de Tweede Kamer en het kabinet. De gemeenteraad werkt dan als de Tweede Kamer, het college van B&W als het kabinet.
 
Daarnaast vertegenwoordigt de gemeenteraad ook het volk. De burgers krijgen daarom via diverse kanalen de mogelijkheid om de raadsleden te informeren over bepaalde ontwikkelingen en gebeurtenissen in de gemeente. Tijdens de raadsvergadering kan bijvoorbeeld worden ingesproken over alle onderwerpen die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren.
Ook kunnen de raadsleden naar de burgers toe gaan, om beter te weten wat er leeft in de gemeente. Die kennis kunnen ze gebruiken wanneer ze nieuw beleid maken. Dat betekent overigens niet dat een raadslid een doorgeefluik is voor uw persoonlijke belangen. Raadsleden hebben de verantwoordelijkheid om zich bij hun werk te laten leiden door het algemene belang. Een raadslid zal u dus bij klachten over kapotte lantaarnpalen, losliggende stoeptegels of andere kleine ongemakken veelal doorverwijzen naar de ambtelijke organisatie (kcc@gemeentehulst.nl).
 
De raadsgriffier, dhr. Van Bunder ondersteunt de raad bij de hierboven geschetste taken. Hij vormt tevens de schakel tussen tussen de raad en het college van burgemeester & wethouders, de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie. De griffier is te bereiken via het digitale formulier of op tel. 14 0114.