Besluiten van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Hulst vergaderde op 4 juli 2024 in het stadhuis. Wat zij bespraken en besloten kunt u bekijken op https://hulst.raadsinformatie.nl/vergadering/1190316

De raad gaf haar zienswijze op heel wat financiële stukken. Dat waren begrotings- en andere stukken van de Veiligheidsregio Zeeland, OLAZ, RUD Zeeland, Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, Dethon, GGD, Zeeuwse Muziekschool en Sabewa. Ook gaf de raad haar zienswijze op het plan van aanpak Robuuste RUD én het ontwerp voor de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zeeland.

Verder stelde de raad het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van de gemeente vast. Onze gemeente sloot 2023 af met een overschot van 2,1 miljoen euro. Ook de voorjaarsnota 2024 stelde ze vast. Uit deze nota blijkt een overschot van 441.000 euro.

De raad gaf een positief advies voor de bouw van 65 woningen aan de Spoorweg in Hulst. Deze zijn voor de realisatie van een flexibele huisvestingslocatie. Verder gaf de raad aan geen bedenkingen te hebben bij de bouw van een stal voor pluimvee aan de Meloweg in Graauw. Ook stelde de raad het bestemmingsplan Tussengebied vast. Dat gaat over Absdaalseweg 19 en Zoetevaart 8 in Hulst.

De raad besloot van scouting ’t Jagertje grond te kopen voor het bedrag van 380.000 euro. Dit heeft te maken met de nieuwbouw van het scoutinggebouw.

Tenslotte nam de raad een motie aan over het behoud van het kantoor van Waterschap Scheldestromen in Terneuzen.