Meedenken over flexibele huisvestingslocatie Spoorweg

In Hulst bereiden we een flexibele huisvestingslocatie voor aan de Spoorweg. Omwonenden en andere betrokkenen vroegen we mee te denken en te doen. Dat gebeurde op 25 mei en 28 mei 2024. In totaal namen 48 mensen deel. Wat zij in gezamenlijkheid concludeerden, overhandigden zij op dinsdagavond 28 mei aan burgemeester Ilona Jense-van Haarst. ‘Dank aan alle deelnemers voor hun deelname. Hun inzet en bijdrage vinden we heel belangrijk. Het vormt de basis voor de verdere stappen in het project. Feit dat er ook verder is gedacht en al werkgroepen zijn geformeerd, helpt heel erg.’, aldus burgemeester Jense-van Haarst.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Nederland heeft te maken met een groeiend aantal asielaanvragen van vluchtelingen uit de hele wereld. Daarnaast blijft opvang nodig voor Oekraïense vluchtelingen door de nog steeds voortdurende oorlog. De gemeente Hulst neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een deel van de vluchtelingen op te vangen. De regie in eigen handen houden vinden we belangrijk. Daarom bereiden we een flexibele huisvestingslocatie voor. Die komt aan de Spoorweg in Hulst. Deze biedt ruimte aan 250 vluchtelingen – waarvan minimaal 100 asielzoekers – voor maximaal 15 jaar.
In onze gemeente wonen nu zo’n 150 Oekraïense vluchtelingen. Zij verblijven in panden die voor de zomer 2025 worden gesloopt. In Reynaertland bieden we momenteel onderdak aan circa 50 asielzoekers. Al deze mensen verhuizen naar de nieuwe locatie aan de Spoorweg.

Wat vooraf ging
Op 13 juli 2023 sprak de gemeenteraad over de locatiekeuze voor de realisatie van een flexibele opvanglocatie voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Op 17 oktober volgde het raadsbesluit om over te gaan tot de aankoop van de grond aan de Spoorweg voor de huisvesting van asielzoekers en vluchtelingen. De raad stelde het daarvoor benodigde geld beschikbaar. Bij aankoop van grond heeft de gemeenteraad het recht om wensen en bedenkingen te uiten voor we het koopcontract tekenen. Dat gebeurde op 14 december.
Op 12 december informeerden we de direct omwonenden en overige belanghebbenden via een eerste nieuwsbrief. Op 20 december was er een informatieavond. Als eerste stap in het participatieproces installeerden we een klankbordgroep. Een zo’n breed mogelijk gesprek en zoveel mogelijk inbreng, dat was en is het doel. De klankbordgroep was de springplank voor het verdere participatieproces. Dat proces startte in maart 2024. De kaders hiervoor stelden we in februari in overleg met de gemeenteraad vast.

Meedenken en -doen
We vroegen omwonenden en andere betrokken mee te denken over de vraag: Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat iedereen op en rond de huisvestingslocatie Spoorweg prettig, leefbaar, veilig en gezond kan samenleven?
Het participatietraject verliep onafhankelijk en met externe begeleiding. Meedoen was mogelijk voor iedereen die zich betrokken voelt. Met deze mensen vond op voorhand een voorbereidend gesprek plaats. Op zaterdag 25 mei gingen uiteindelijk 48 mensen samen aan de slag met de gestelde vraag. Dat waren direct omwonenden, ondernemers, Oekraïense vluchtelingen uit onze gemeente en overige betrokkenen. Zij werkten binnen de op voorhand gestelde kaders. Eén dag bleek niet genoeg om alles te bespreken. Daarom maakten zij op dinsdagavond 28 mei de klus af.

Wat belangrijk is
De deelnemers dachten na over de inrichting van het perceel. En zij bepaalden wat er nodig is om te zorgen dat het goed gaat met iedereen als er Oekraïners en asielzoekers gebruik maken van de huisvestingslocatie. De aanwezigen spraken over vier thema’s:
1.    De bouw/realisatie van de huisvestingslocatie
2.    Hoe leven de bewoners van de locatie samen
3.    Hoe leven de bewoners en de omwonenden samen
4.    De veiligheid.
Zaken die onder andere aanbod kwamen, waren de praktische verdeling van de bewoners over de woonunits, een fietsenstalling, veiligheid op en om de locatie, de ingang van het terrein, de geluidswal, parkeerruimte, recreatiemogelijkheden, huisregels, onderhoud van het terrein, gezondheidszorg, vrijwilligerswerk en integratie.
Daarnaast besloten zij tot de oprichting van diverse werkgroepen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan thema’s als veiligheid, dagbesteding, bouwen, taallessen, introductie in de gemeente, moestuintjes, opendag, enzovoorts. Deze werkgroepen gaan zowel tijdens de verdere voorbereidings- en realisatieperiode als na de opening van de locatie aan het werk. Wie gaat zich voor wat inzetten? Ook die vraag beantwoorden de deelnemers op 25/28 mei.

De volledige opbrengst van de meedenkdagen leest u op www.ikbesluitmee.nl/Hulst

Planning
Volgende stap was dat we wat uit het participatietraject naar voren kwam, toetsten aan de gestelde kaders. Dat is ondertussen gebeurd. Vooralsnog zagen we geen dilemma’s. Enkele dingen vragen nog om een nadere uitwerking. Daarvoor gaan we in gesprek met de werkgroepen en het COA. We gaan nu aan de slag met de omgevingsvergunning.

We blijven in gesprek. Daarbij helpen de geformeerde werkgroepen goed. Maar ook direct omwonenden en overige betrokkenen die niet deelnamen aan de meedenkdagen, blijven we informeren en uitnodigen tot dialoog.

Op maandag 17 juni 2024 informeert burgemeester Ilona Jense-van Haarst de commissie Algemene bestuurlijke zaken over de uitkomst van de meedenkdagen en de stand van zaken van het project.

Hoofdlijnenakkoord en Spreidingswet
Op 16 mei 2024 presenteerden in Den Haag de vier formerende partijen het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’. In het akkoord is het thema asiel en migratie één van de tien hoofdpunten. Het college van burgemeester en wethouders van Hulst is van mening dat dit akkoord geen gevolgen heeft voor het project Spoorweg. We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. De aanmeldlocatie voor asielzoekers in Ter Apel zit vol en er is een tekort aan opvangplaatsen in Nederland. Dat vraagstuk is niet direct opgelost. Daarbij komt dat we voor een groep vluchtelingen uit Oekraïne die al in onze gemeente verblijven op zoek zijn naar een alternatieve locatie. De locatie De Blaauwe Hoeve waar zij nu verblijven, staat op de planning voor de zomer 2025 te slopen.
We realiseren aan de Spoorweg een flexibele huisvestingslocatie. Als er minder asielzoekers en vluchtelingen naar Nederland komen, dan benutten we deze locatie voor huisvesting van andere doelgroepen. Denk daarbij aan starters, arbeidsmigranten, statushouders en andere mensen die om dringende redenen huisvesting nodig hebben.