Voorjaarsnota laat overschot zien

Hulst heeft een begroting van circa 110 miljoen euro. Uit onze voorjaarsnota 2024 blijkt een overschot van 441.000 euro.

‘Het verloop van het financiële jaar 2024 ziet er op dit moment goed en gunstig uit.’, aldus Denis Steijaert, wethouder van Financiën. ‘Maar als we op langere termijn kijken, zijn er financiële uitdagingen. Zo laat het meerjarig dekkingsplan vanaf 2026 structureel een negatief saldo zien van bijna een miljoen euro. Dat is niet niks en daar moeten we zeker rekening mee houden.’

Mee- en tegenvallers
De inkomsten uit het gemeentefonds zijn zo’n 682.000 euro hoger dan begroot. Daar staat tegenover dat de gemeentelijke personeelskosten hoger zijn dan eerst voorzien. Dat is het gevolg van CAO-wijzigingen.

Financiële uitdagingen voor komende jaren
Bekend is dat uit de inkomsten die we van het Rijk krijgen vanaf 2026 een behoorlijk stuk lager zijn. We moeten het dan doen met zo’n 4 miljoen euro minder. Dit zorgt er voor dat we vanaf 2026 een structureel tekort hebben.
In de begroting 2024 gingen we uit van een meerjaren tekort van ongeveer 1,6 miljoen euro. In de aangepaste begroting is dit tekort nu verminderd tot circa 1 miljoen euro.
Naast dit verwachte tekort zijn er ook nog andere ontwikkelingen die mogelijk van invloed hebben op onze meerjarige uitgaven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de uitgaven jeugdzorg, de ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen, de uitvoering accommodatiebeleid, het integraal huisvestingsplan en het landelijke hoofdlijnenakkoord.

Positief is de verwachte winstuitkering van de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH). We hebben de komende jaren waarschijnlijk recht op enkele miljoenen euro’s.

Wel ruimte voor investeringen
De voorjaarsnota laat zien dat we nog voor 39 miljoen euro gaan investeren. Dit zijn investeringen waarover de gemeenteraad al eerder besloot. Dat zijn onder andere investeringen voor:

Wegen en riolering (14,2 miljoen euro)

Huisvesting voortgezet onderwijs (12,6 miljoen euro)

Aanpassingen Zuidhal Den Dullaert (6 miljoen euro)

Nieuwbouw brandweerkazerne en gemeentewerkplaats Kloosterzande (3,6 miljoen euro)

Aankoop en opknappen haven Walsoorden (2,8 miljoen euro)

Besluitvorming
Besluitvorming over de voorjaarsnota 2024 verwachten we in de raadsvergadering van 4 juli 2024.