Hulst financieel nog steviger in haar schoenen

Onze gemeente sloot 2023 af met een overschot van 2,1 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarstukken 2023. Het overschot is met name ontstaan door extra geld uit het Gemeentefonds en een aantal eenmalige meevallers. Daarnaast daalden onze schulden en steeg ons eigen vermogen. We investeerden ook flink, namelijk ruim 12 miljoen euro.
‘Hulst heeft nu aardig wat vet op de botten. En dat is maar goed ook, want we weten dat er financiële uitdagingen aan zitten te komen in de nabije toekomst.’, aldus Denis Steijaert, wethouder van financiën.

Wat waren de meevallers?
We hadden meer inkomsten uit het Gemeentefonds. Dat kregen we voor het uitvoeren van de ‘regeling energietoeslag’ en de invoering van de Omgevingswet. Daarnaast gaven we minder uit dan voorzien voor de gemeentelijke bedrijfsvoering. Ook de exploitatie van cultureel centrum Den Dullaert viel positief uit. Door meer bezoekers in onze binnenstad waren de parkeeropbrengsten ook hoger dan gedacht.

Waarin investeerden we?
Het meeste investeerden we in onze straten, wegen en riolering. Dat was bijna 6,5 miljoen euro. Daarnaast is ruim 1,5 miljoen euro besteed aan toerisme; met name het project Versterk de Scheldekust. Ook voor onderwijs, cultuur, sport en wonen gaven we veel geld uit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Reynaertcollege, verstrekte startersleningen, aangekochte gronden en het afronden van de carnavalsloods in Walsoorden.

Hoe staan we er financieel voor?
De totale uitgaven over 2023 waren bijna 104 miljoen euro. Dat is inclusief toevoegingen aan onze reserves. Ons eigen vermogen is met 13 miljoen gestegen naar 46,3 miljoen euro. We gingen geen nieuwe langlopende leningen aan. Al deze ontwikkelingen maakten dat de financiële positie van onze gemeente versterkte.

Wat gaan we doen met het overschot?
Van de 2,1 miljoen euro gaan we 1,2 miljoen reserveren voor uitgaven in 2024. Dat is met name voor de ‘regeling energietoeslag’ en de Omgevingswet.
De rest voegen we toe aan onze spaarpot. Daarvan gebruiken we in de toekomst een deel voor onder andere:
-    Afrekeningen gemeenschappelijke regelingen (135.000 euro);
-    WK cross 2026 (150.000 euro);
-    Opknappen haven van Walsoorden (130.000 euro);
-    Vleermuizenonderzoek isoleren spouwmuren (65.000 euro).

Wat zijn de toekomstige uitdagingen?
In ons bestuursakkoord ‘Op koers naar 2026’ staan onze ambities. Voor een groot deel hiervan is in de begroting al geld opgenomen. De afgelopen jaren hadden we te maken met forse prijsstijgingen. Daarnaast nam het aantal gemeentelijke taken ook sterk toe. Denk hierbij aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, noodopvang van asielzoekers, klimaatdoestellingen, uitvoering hersteloperatie toeslagenaffaire, enzovoorts. Ook de kosten van de jeugdzorg zijn landelijk helaas nog niet onder controle. Dat heeft ook op onze gemeente een effect. We verwachten hiervoor flinke kostenstijgingen in 2025 en 2026. Deze ontwikkelingen vragen van de gemeente een flexibele inzet. Zowel qua capaciteit als financieel.
We zijn trots op de huidige financiële positie van onze gemeente. We zien de toekomstige uitdagingen met vertrouwen tegemoet!

Wanneer valt het besluit over de jaarstukken?
De raadscommissies bespreken de jaarstukken – elk voor hun deel – tijdens de vergaderingen van 17 tot en met 20 juni 2024. Besluitvorming over de jaarrekening 2023 verwachten we in de raadsvergadering van 4 juli 2024.