Instrumentarium gemeenteraad

Om hun taken en rollen naar behoren te kunnen spelen, hebben de raadsfracties en raadsleden - naast het indienen van amendementen en moties - nog een aantal andere instrumenten tot hun beschikking.
 
Eén van de belangrijkste daarbij is het vragenrecht. Er zijn twee soorten vragen:
  • Vragen gericht aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) (raadsvragen)
  • Vragen gericht aan het ambtelijke apparaat
Beide soorten vragen alsook de antwoorden erop, lopen altijd via de raadsgriffier.

Het mondelinge vragenrecht van de raadsleden krijgt onder andere vorm in het vragenhalfuur, aan het begin van de raadsvergadering. Tijdens het vragenhalfuur krijgen raadsleden de gelegenheid goed en snel geïnformeerd te worden over aangelegenheden die bij het college van B&W liggen, dan wel die door de burger bij de raadsleden zijn neergelegd. Dringende vragen kunnen - onder bepaalde voorwaarden - worden gesteld tijdens de afsluitende rondvraag.

In het verlengde van het vragenrecht beschikt de gemeenteraad ook over het recht op inlichtingen en het recht van interpellatie. Elk raadslid kan verzoeken om een interpellatie. Een interpellatie is een vraag om inlichtingen aan het college van B&W of de burgemeester en heeft een zwaarder (politiek) gewicht dan een vraag tijdens het vragenhalfuur. Verzoeken voor interpellaties gebeuren 48 uur op voorhand. Een debat inzake interpellatie kan maar hoeft niet te worden afgesloten met het indienen van een motie.

In Hulst krijgen de fracties geen financiële ondersteuning van de gemeente. Wel kunnen de raadsleden bij wat voor vraag of kwestie dan ook de hulp inroepen van de griffier. Hij bepaalt naargelang de aard en specificiteit van het verzoek of daarbij verdere ambtelijke bijstand nodig is.