Omgevingsplan wijzigen

Uw bouw- of verbouwplannen moeten passen binnen het omgevingsplan van de gemeente. In het omgevingsplan staat onder andere waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen en welke bouwregels er gelden. Ook staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte.

Passen uw bouw- of verbouwplannen niet in het huidige omgevingsplan? Vraag eerst aan de  gemeente of u kunt afwijken van het omgevingsplan. Dat doet u middels een vooroverleg (principeverzoek). Deze kunt u op de website van de gemeente Hulst aanvragen. 

Indien u niet mag en kunt afwijken van het Omgevingsplan, zult u uw plan moeten aanpassen.

Indien het college van B&W besluit mee te werken aan een wijziging van het Omgevingsplan, dan dient u hiervoor een procedure te volgen.

De gemeente kan een omgevingsplan ook zelf wijzigen als het beleid wijzigt. Belanghebbenden kunnen meedenken over het wijzigen van het omgevingsplan en hun mening geven. Belanghebbenden zijn degenen op wie het plan direct of indirect invloed heeft, bijvoorbeeld buurtbewoners.

Voorwaarden

Bij een wijziging van het omgevingsplan dient u onderzoeken uit te voeren en een ruimtelijke onderbouwing op te stellen. U schakelt hiervoor een stedenbouwkundig adviesbureau in. In de ruimtelijke onderbouwing toetst u het initiatief aan de geldende visie- en beleidsstukken van de gemeente, provincie en het Rijk. Ook toetst u het initiatief aan milieunormen. Wat u precies moet indienen, hoort u van de gemeente na het vooroverleg.

Als u voornemens bent om een wijziging Omgevingsplan aan te vragen, raden wij u aan om altijd een principeverzoek in te dienen.

Kosten

De kosten voor het wijzigen van het Omgevingsplan zijn € 3.778,50 (legesverordening 2024). Na het wijzigen van het omgevingsplan dient u vaak nog een omgevingsvergunning voor het bouwen aan te vragen.

Termijn

De termijn voor het wijzigen van het Omgevingsplan duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden.

Aanpak

Zo vraagt u een wijziging van een omgevingsplan aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U legt uw plannen voor aan de gemeente. Dat doet u middels een vooroverleg.
 • De gemeente geeft aan of uw plannen binnen het omgevingsplan past of dat er een wijziging nodig is van het omgevingsplan.
 • U doet een verzoek voor het wijzigingen van het omgevingsplan via het aanvraagformulier wijziging omgevingsplan
 • De gemeente neemt uw verzoek in behandeling en gaat daarover met u het gesprek aan.
 • Er volgt, bij een positieve grondhouding, een participatietraject met omwonenden en belanghebbenden.

Bezwaar & beroep

Zienswijzen en beroep
----------------------------------

Tijdens een Omgevingsplanprocedure kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen tegen het plan. Zienswijzen kunnen het plan doen wijzigen als de gemeenteraad hiertoe besluit. De gemeenteraad moet namelijk het Omgevingsplan goedkeuren.

U kunt er zelf ook last van hebben als de gemeente het omgevingsplan wijzigt. U kunt daarvoor uw mening geven (zienswijze) voordat het omgevingsplan gewijzigd wordt.

Als uw verzoek voor het wijzigen van het omgevingsplan is afgewezen, dan kunt u beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Belanghebbenden kunnen op verschillende momenten aangeven dat u het niet eens bent met het wijzigen van het omgevingsplan:

 • Wanneer een gemeente een wijziging van het omgevingsplan wil doorvoeren, dan maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit. Hierbij betrekt de gemeente ook belanghebbenden. Laat de gemeente weten dat u belanghebbende bent. U kunt dan al in deze fase uw mening geven.
 • Wanneer het ontwerpbesluit gereed is, dan maakt de gemeente dit ontwerpbesluit openbaar. Het ontwerpbesluit ligt vanaf dat moment ter inzage.
 • U kunt het ontwerpbesluit inzien via het Omgevingsloket. Vervolgens heeft u 6 weken om te reageren op het ontwerpbesluit. Reageer schriftelijk, mondeling of via e-mail als u het niet eens bent met het plan. Dit heet een zienswijze indienen.
 • Na deze 6 weken beoordeelt de gemeente de binnengekomen reacties. De gemeenteraad stelt het definitieve omgevingsplan vast.
 • U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het omgevingsplan beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kunt u doen als u:
  • al eerder gereageerd heeft op het ontwerp van het omgevingsplan, of
  • het niet eens bent met wijzigingen van het omgevingsplan ten opzichte van het ontwerp van het omgevingsplan
 • Heeft niemand beroep aangetekend binnen de termijn van 6 weken? Dan is het gewijzigde omgevingsplan definitief.

Let op

Het omgevingsplan heette tot 1 januari 2024 bestemmingsplan. Heeft u voor die tijd een wijziging aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.