Verzoek tot beoordelen verjaren grondgebruik

Wanneer een burger te goeder trouw bezitter is van een stuk grond dan geldt een verjaringstermijn van 10 jaar en indien hij niet te goeder trouw is, bedraagt die termijn 20 jaar. Als u een beroep doet op verjaring, dan beoordeelt de gemeente of dit inderdaad het geval is. Daarvoor moet u bewijsmateriaal aanleveren (denk aan oude foto's, luchtfoto's, verklaringen, kadastrale tekeningen etc.). Als de gemeente instemt met de verjaring, dan bent u eigenaar van de strook grond. Dan kunt u de verjaring inschrijven in de openbare registers van het Kadaster.

Als de gemeente niet instemt met de verjaring, dan gaat de gemeente met u in gesprek over de mogelijkheden.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het behandelen van de aanvraag.

Aanpak

U kunt een verzoek tot beoordeling indienen via het aanvraagformulier.

 

Logo DigiD