Gladheidbestrijding

De gemeente Hulst bestrijdt gladheid op twee manieren, namelijk preventief en curatief. Preventief (of vooraf) strooien vindt plaats voordat de gladheid optreedt. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van nat zout, wat beter op de droge wegen blijft liggen. Curatief strooien gebeurt vanaf het moment dat de gladheid optreedt, door bijvoorbeeld sneeuw of ijzel. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van droog zout.
Doordat zout strooien alleen werkt als er voertuigen over heen rijden vinden de strooiacties meestal net voor de ochtenddrukte plaats. Binnen Zeeland wordt er voor de gladheidbestrijding samengewerkt tussen onder andere de gemeenten, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. Op basis van advies van de samenwerking wordt bepaald of er gestrooid dient te worden.

Wat wordt er gestrooid?
Bij de gladheidbestrijding binnen de gemeente Hulst wordt onderscheid gemaakt tussen een A-route en een B-route. Bij gladheid wordt eerst de A-route gereden, die bestaat uit de grotere, doorgaande wegen en fietspaden. Doordat ook de wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom gelijktijdig door de andere overheden worden behandeld, ontstaat er vrij snel een sluitend netwerk van begaanbare wegen.

De B-route wordt slechts gereden als in de woonstraten de gladheidproblemen langdurig aanhouden, bijvoorbeeld door aangereden sneeuw. De grote parkeerterreinen worden in de A-route opgenomen.

Wie veegt het trottoir?
Iedereen wordt opgeroepen de sneeuw of het ijs van het voetpad voor of langs uw gebouw of tuin te ruimen. U kunt de sneeuw of het ijs naar de uiterste rand van het voetpad schuiven. Daarbij moet u er wel rekening mee houden dat brand- en rioolputten voldoende vrij blijven, zodat dooiwater zijn weg naar het riool kan vinden.

De gemeente draagt zoveel als mogelijk zorg voor het verwijderen van sneeuw en ijs nabij gemeenschapshuizen, verzorgingshuizen en dergelijke.

 

 

 

gladheidbestrijding