Omgevingsvergunning aanvragen

Zie ook deze formulieren

Waar heb ik een omgevingsvergunning voor nodig?

Voor sommige bouwwerken heb je geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een kleine dakkapel aan de achterkant van je woning. Voor een dakkapel aan de voorkant van je woning, moet je altijd een vergunning aanvragen.

Wil jij iets bouwen of verbouwen en weet je niet of je een omgevingsvergunning nodig hebt? Doe de vergunning check in het Omgevingsloket Online (OLO). Heb je een omgevingsvergunning nodig, vraag deze dan aan via hetzelfde Omgevingsloket.

Bomen kappen

Voor het kappen van een boom heb je in de meeste gevallen geen omgevingsvergunning nodig. Je hebt wel een vergunning nodig wanneer je een boom wilt kappen, die:

Via Ruimtelijke Plannen bekijk je welke bestemming er op de locatie van de boom van kracht is.

De bepalingen in het bestemmingsplan kunnen de gemeente ertoe verplichten advies op te vragen bij een archeologie en/of landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige. De uitkomsten van dit advies neemt de gemeente mee in de beslissing.

Voor het kappen van haar eigen bomen, vraagt de gemeente Hulst altijd een vergunning aan.

Slopen of asbest verwijderen

Wanneer je gaat slopen of asbest gaat verwijderen, dan moet je meestal een melding doen.

Wil je weten of het nodig is om een melding te doen? Doe de vergunning check in het Omgevingsloket Online (OLO). Heb je een melding nodig, vraag deze dan aan via hetzelfde Omgevingsloket

In bepaalde gevallen mag je als inwoner zelf een kleine oppervlakte aan asbest verwijderen. Wil je weten wanneer dit het geval is, bekijk dan de spelregels rondom particulieren verwijdering op Kenniscentrum InfoMil.

 

Hoe lang van te voren moet ik een melding doen?

Bij het doen van een melding gelden andere termijnen voor inwoners en bedrijven. Ben je inwoner en wil je een melding doen? Doe dit dan minimaal vijf werkdagen voor aanvang.
Wil je bedrijfsmatig een melding doen? Doe dit dan minimaal vier weken voor aanvang.

Hoe weet ik hoe kansrijk mijn aanvraag is?

Als je dat wilt weten, vraag dan een vooroverleg aan. Je plan wordt dan intern beoordeeld op de intaketafel. Na een positieve reactie op de intaketafel heb je nog geen toestemming om te bouwen. Je moet wel nog een officiële vergunningsaanvraag doen.

 

Voorwaarden

Aan een verleende omgevingsvergunning zijn algemene en soms ook aanvullende voorschriften verbonden. Onderstaand kunt u de algemene voorwaarden downloaden van omgevingsvergunningen voor de activiteit:

Kosten

Wat betaal ik voor een aanvraag?

Wat je precies betaalt, is afhankelijk van hoe groot en complex je aanvraag is. Een volledig overzicht van alle kosten die te maken hebben met de omgevingsvergunning vind je in de legesverordening.

Naast de leges, brengt de gemeente vaak ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor de voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Enkele voorbeelden zijn groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. De gemeente bepaalt deze kosten door middel van een rekenmodel

Wanneer de gemeente advies in moet winnen bij een externe deskundige, dan brengt de gemeente deze advieskosten in rekening bij de aanvraag.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online (OLO).
Op de website van OLO vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen.

Termijn

Hoe lang duurt het voor ik een beslissing krijg op mijn vergunningsaanvraag?

Dit hangt af van je aanvraag. Er zijn twee procedures: de reguliere en de uitgebreide.

Reguliere procedure

Meestal krijg je binnen acht weken een beslissing op je aanvraag. Soms hebben we meer tijd nodig. In dat geval verlengen we de beslisperiode één keer met zes weken. Hebben we na veertien weken nog geen beslissing genomen? Dan krijg je de vergunning automatisch. We noemen dat een vergunning van rechtswege.
Is je aanvraag niet compleet en vragen we je aanvullende gegevens op te sturen? Dan schorten we de beslisperiode op.

Uitgebreide procedure

Voor meer complexe aanvragen, bijvoorbeeld als aanpassingen in het bestemmingsplan nodig zijn of milieuaspecten een rol spelen, geldt een termijn van 26 weken. Ook deze kunnen we eenmalig met zes weken verlengen. De uitgebreide procedure kent geen fatale termijn. Dit betekent dat er niet na afloop van een bepaalde termijn automatisch een beslissing wordt genomen.

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Bezwaar & beroep

Ik krijg geen vergunning. Wat nu?

Als je geen vergunning krijgt, mag je jouw bouwplannen niet uitvoeren. Heb je geen vergunning gekregen en ben je het daar niet mee eens? Dan kun je binnen zes weken bezwaar maken. Bij een uitgebreide procedure geeft je je mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

De termijn gaat in op de dag na de verzenddatum van het besluit. Tot en met de laatste dag van de termijn is het mogelijk een bezwaar in te sturen. Daarna behandelen we je bezwaarschrift niet meer.

Ben je het er na de bezwaarschriften procedure niet mee eens? Dan is beroep mogelijk bij de rechtbank. Daarna is eventueel hoger beroep ook mogelijk.

 

Mijn sloopmelding wordt niet geaccepteerd. Wat nu?

Als je geen acceptatie van de melding ontvangt, mag je jouw sloopplannen niet uitvoeren. Je hebt zes weken de tijd om de melding aan te vullen. Daarna wordt je melding afgebroken.