Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning aanvragen

U gaat uw huis verbouwen of een nieuwe inrit aanleggen op uw perceel. Sinds 1 oktober 2010 heeft u daarvoor de omgevingsvergunning nodig.
Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Stel u heeft meerdere toestemmingen nodig, dan is alleen de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij één loket worden aangevraagd. Er geldt één procedure waarop één besluit volgt. Om in beroep te gaan tegen dat besluit is er nog maar één beroepsprocedure.

Omgevingsvergunning nodig of niet?

U kunt zelf kijken of een omgevingsvergunning nodig is. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft. Komt u er niet uit, dan kunt u op afspraak langskomen.
Let op: per 1 november 2014 geldt een nieuwe wetgeving. De mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen worden verruimd. Op de website van de Rijksoverheid (www.wetten.overheid.nl) kunt u de regels raadplegen.

Voorwaarden

Aan een verleende omgevingsvergunning zijn algemene en soms ook aanvullende voorschriften verbonden. Bij bijzonderheden (onder aan deze pagina) kunt u de algemene voorwaarden downloaden van omgevingsvergunningen voor de activiteiten brandveiligheid, bouwen en slopen.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online (OLO).
Op de website van OLO vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen.

Termijn

Bij de omgevingsvergunning zijn er twee procedures: een reguliere en een uitgebreide procedure.
De reguliere procedure geldt bij eenvoudige aanvragen die het meest voorkomen. Hier krijgt u de beslissing binnen acht weken. Deze tijd mag éénmaal verlengd worden met maximaal zes weken.

De uitgebreide procedure geldt in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu, brandveiligheid en bij sommige afwijkingen van het bestemmingsplan. De beslistermijn is hier 26 weken. Deze mag éénmaal met maximaal zes weken verlengd worden.

Bezwaar & beroep

Bij de reguliere procedure:

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bij de uitgebrede procedure:

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna heeft u de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.