Principeverzoek indienen

Zie ook deze formulieren

Principeverzoek indienen

U hebt plannen om te gaan (ver)bouwen, u wilt uw bedrijf uitbreiden of u wilt het gebruik van een gebouw wijzigen. Maar uw plan past niet in het Omgevingsplan en het is onzeker of het plan wenselijk en haalbaar is. In dat geval is het mogelijk om een principe-uitspraak te vragen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Dat gebeurt op basis van globale tekeningen en gegevens.

De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van uw verzoek. Dat gebeurt door een toetsing aan het Omgevingsplan, geldende beleidsregels en opgestelde visies. Om uw verzoek te beoordelen zijn stukken nodig. Denk aan plattegronden, een toelichting op het verzoek en het beoogde gebruik en de locatiegegevens. Lever de gegevens van uw plan zo volledig mogelijk aan. Op die manier kan een inhoudelijke en correcte beoordeling plaatsvinden.

 

Uitspraak

U ontvangt een principe-uitspraak van het college van burgemeester en wethouders of er medewerking wordt verleend aan uw plan, wanneer uw plan in strijd is met het geldende Omgevingsplan. De principe-uitspraak is geen toestemming om te mogen starten met de werkzaamheden. U dient na een positief besluit een omgevingsvergunning aan te vragen in afwijking van het Omgevingsplan of een Omgevingsplanprocedure.

Het college en de gemeenteraad kunnen voorwaarden verbinden aan de principe-uitspraak. Deze voorwaarden dient u op te volgen in de verdere planontwikkeling. 

 

Bijzonderheden

 • De gemeente Hulst heeft vaak tekeningen en gegevens van bestaande panden. Hiervan kunt u (tegen betaling) kopieën krijgen. Deze zijn vaak een goede basis voor teken- en berekenwerk voor uw vooroverleg. Een vraag om kopieën van tekeningen kunt u per e-mail sturen naar info@gemeentehulst.nl.
 • Kadastrale kaarten zijn (tegen betaling) te krijgen bij het Kadaster op telefoonnummer (088) 1832200, of via de website kadaster.nl.
 • Principeverzoeken en schetsplannen worden getoetst aan het Omgevingsplan. Die kunt u bekijken via Regels op de Kaart in het Omgevingsloket.
 • Ook als u een positief besluit ontvangt op uw vooroverleg, moet u altijd nog een omgevingsplanprocedure en/of omgevingsvergunning aanvragen.

Voorwaarden

Om uw verzoek goed te kunnen beoordelen, kunnen onderstaande gegevens als bijlage bij uw verzoek benodigd zijn. Als de ingediende stukken niet juist zijn of onvolledig, kan dit de beoordeling beïnvloeden.

 

  • Naam initiatiefnemer
  • Adres verzoek of kadastraal nummer
  • Welke werkzaamheden of activiteiten wilt u uitvoeren?
  • Wat is de huidige bestemming van de locatie?
  • Wat wordt de nieuwe bestemming?
  • Tekeningen/plattegronden verzoek
  • Toelichting op verzoek
  • Heeft u reeds contact gehad met de gemeente Hulst? Zo ja, met wie?
  • Heeft u reeds contact gehad met andere overheden over uw verzoek?

Kosten

Een principeverzoek kost € 387,00 

Termijn

Hoe lang duurt het voor u een antwoord krijgt? Dat kan sterk verschillen. Dit is onder meer afhankelijk van het soort bouwwerk, het gewenst gebruik, de locatie, de wijze van uitwerking/indiening, het landelijke en lokale beleid en eventuele benodigde externe adviezen. Het duurt gemiddeld zes weken.

Aanpak

U vraagt een principe uitspraak aan via het aanvraagformulier principe uitspraak

Bezwaar & beroep

Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te stellen tegen een vooroverleg. Houdt er daarnaast rekening mee dat de beoordeling van het vooroverleg beperkt geldig is. Meestal is het één jaar geldig. U moet dus binnen het jaar (na datum van ontvangst van uw beoordeling) de definitieve procedure of vergunning op starten dan wel aanvragen.