Het houden van hoefdieren binnen de bebouwde kom

Zie ook deze formulieren

Het houden van hoefdieren en evenhoevigen (zoals varkens, schapen, geiten) is niet zonder meer toegestaan binnen de bebouwde kom. Deze dieren kunnen namelijk hinder en overlast veroorzaken voor de omgeving. In sommige gevallen verleent het college van burgemeester en wethouders ontheffing. Dit kan het geval zijn als de afstand naar de naastliggende woningen voldoende is en dat er maatregelen worden genomen die stankoverlast voorkomen. Een belangrijk punt is hoe u omgaat met de dierlijke mest.

 

Voorwaarden

Belangrijk bij het indienen van de aanvraag is de afstand tot aangrenzende percelen, de mestopslag en afvoer van deze mest.

In verband met de ingediende aanvraag kan het zijn dat een toezichthouder op het adres langs komt om de locatie te bekijken.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor het houden van hoefdieren binnen de bebouwde kom kost € 29,75.

Aanpak

U kunt de ontheffing aanvragen middels het aanvraagformulier.

Bij het formulier dient u een situatieschets te voegen. Deze schets maakt u op een duidelijk plattegrond waarop het perceel, de opstallen, de geplande dierenstalling en eventuele uitloopruimte zijn aangegeven.