Demonstratie of betoging houden

Zie ook deze formulieren

Een demonstratie is een groep mensen die bij elkaar komt om aandacht te vragen voor een gemeenschappelijk standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. De gemeente kan een demonstratie verbieden of bijvoorbeeld een andere plaats aanwijzen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het houden van een demonstratie zijn:

 • Het is vreedzaam.
 • Het is geen bedreiging voor:
  • de gezondheid
  • het verkeer
  • de openbare orde

Aanvraag

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Termijn

U doet de melding uiterlijk 72 uur voordat de demonstratie gehouden wordt.

Aanpak

Zo meldt u een demonstratie:

 • U meldt de demonstratie op tijd bij de gemeente via het formulier melden demonstratie
 • U geeft door:
  • de datum van de demonstratie
  • het tijdstip van aanvang en einde van de demonstratie
  • hoeveel mensen meedoen
  • het doel waarvoor u de demonstratie houdt
  • naam en adres van de persoon die de demonstratie organiseert
  • de plaats waar de demonstratie plaatsvindt en indien van toepassing, route en eindpunt van de demonstratie
  • maatregelen die de organisator treft om een regelmatig verloop te bevorderen:
   • inzet herkenbare en gecertificeerde verkeersregelaars
   • inzet begeleiders en hoe deze te herkennen zijn
   • parkeergelegenheid
   • statische of begewegende demonstratie

Wilt u bijvoorbeeld hard geluid maken, spandoeken ophangen, een podium of kramen plaatsen? Dan heeft u mogelijk ook vergunningen nodig. Neem contact op met de gemeente.

Bezwaar & beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bij de burgemeester een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten; de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA, Breda.
Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschuift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt griffierecht geheven.