Schetsplan of vergunningsvrije toets

Zie ook deze formulieren

Schetsplan

Al u plannen heeft om te gaan (ver)bouwen en dit is vergunning plichtig is het vaak wenselijk om hiervoor eerst een schetsplan in te dienen. Hierdoor onderzoekt u op een eenvoudige manier, met minder tekenwerk en nog zonder allerlei berekeningen, of het plan voldoet aan het geldende omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) en aan de eisen van de welstandscommissie. Als het ontwerp van het bouwwerk in eerste instantie niet voldoet dan kunnen er nog gemakkelijk schetsmatige aanpassingen gemaakt worden. Zodra het schetsplan volledig voldoet aan de eisen van de welstandscommissie en het omgevingsplan (bestemmingsplan) krijgt u hiervan een brief en kunt u daarna een officiële aanvraag indienen.

Vergunningsvrije toets

Om te onderzoeken of uw ver(bouw) werkzaamheden vergunning plichtig zijn kunt u een vergunningsvrije toets indienen. Zo weet u in een vroeg stadium of de werkzaamheden wel of niet vergunningsvrij zijn. Van de uitkomst van deze toets ontvangt u een brief. Als de bouwwerkzaamheden vergunningsvrij zijn dan kunt u direct starten (zonder melding of vergunning). Als de uitkomst vergunning plichtig is dan kunt u hierna een schetsplan of officiële aanvraag indienen.

Kosten

Schetsplan

De kosten voor het behandelen van een schetsplan bedraagt € 129,00.

Incidentele uitzonderingen (in onderling overleg met u):

  1. Mocht het schetsplan meer dan 2x voorgelegd dienen te worden aan de welstandscommissie, dan wordt vanaf de 3e behandeling dit bedrag (per extra behandeling) verhoogd met € 100,00 euro.
  2. Mocht het om een dusdanig groot initiatief gaan waarbij het noodzakelijk wordt geacht om via een omgevingstafel afstemming te zoeken met verschillende adviseurs en belanghebbenden, wordt het tarief verhoogd met € 1500,00.

 

Vergunningsvrije toets

De kosten voor het behandelen van een vergunningsvrije toets bedraagt € 129,00. 

Termijn

De behandelingstijd voordat u een beoordelingsbrief ontvangt van uw schetsplan of vergunningsvrije toets bedraagt meestal 4 weken. Deze termijn hangt ook af van hoe volledig het schetsplan of de vergunningsvrije toets wordt ingediend. Dus hoe beter de gegevens worden aangeleverd hoe sneller het verzoek beoordeeld kan worden.

Aanpak

U kunt uw schetsplan of vergunningsvrije toets indienen via het invullen van het aanvraagformulier.

 

Schetsplan

Om uw schetsplan goed te kunnen beoordelen, kunnen onderstaande gegevens als bijlage bij uw verzoek benodigd zijn. Als de ingediende stukken niet juist zijn of onvolledig, kan dit de beoordeling beïnvloeden. Bij een schetsplan zouden we graag de volgende bijlagen ontvangen:


- Situatietekening met maatvoering (schaal 1:500);

- Tekening(en) van de bestaande en nieuwe plattegrond(en) met renvooi, de hoofdmaatvoering en gebruik van de ruimte (schaal 1:100);

- Tekening(en) van de bestaande en nieuwe lengte- en dwarsdoorsneden, inclusief peil- dakvoet en bouwhoogte (schaal 1:100);

- Tekening(en) van de bestaande en nieuwe gevelaanzichten (schaal 1:100);

- Overzicht van de aanwezige bebouwing;

- Kleurenfoto’s van bestaande bouwwerk en de naast gelegen gebouwen en directe omgeving;

- Materiaallijst en kleurschema’s


Vergunningsvrije toets

Om een vergunningsvrije toets goed te kunnen uitvoeren zouden we graag de volgende bijlagen ontvangen:


- Situatietekening of schets met maatvoering/oppervlakten van alle bestaande bouwwerken (schaal 1:500);

- Schets/foto’s/brochure met maatvoering/oppervlakten, goothoogte en nokhoogte van het gewenste bouwwerk (schaal 1:100);

- Gebruik van het gewenste bouwwerk per ruimte;

Bezwaar & beroep

Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te stellen tegen een schetsplan of een vergunningsvrije toets.