Informatie Tauw

Beoordeling maatregelen
Wij vinden de voorgenomen maatregelen voldoende. Daarom is de dwangsom die de gemeente had opgelegd van tafel. Dat besluit is genomen op 20 december 2022.
Voor de toekomst is het belangrijk dat de omgeving van de zeedijk schoon blijft. Dat moeten we waarborgen. Daarom vragen wij aan Rijkswaterstaat nog een aantal aanvullende dingen te doen.
Een goede werking van de kwelfilterputten en een alerte monitoring is heel belangrijk. Er moet een eeuwigdurend beheer van dit systeem worden vastgelegd. Daarom vragen wij het volgende toe te voegen:
-    een monitoringsplan waarin staat wat wordt gemeten en bij welk scenario wat wordt gedaan;
-    een onderhoudsplan voor het opvangsysteem en het gemaal voor de afvoer van het water vanuit de verzamelbuis;
-    een inspectieplan voor de isolatielaag op de dijk.

Wanneer uit de monitoring op enig moment zou blijken dat de resultaten anders zijn dan verwacht, treft de rijksoverheid aanvullende maatregelen. Dat is afgesproken.

Uitvoering maatregelen
Wij vroegen Rijkswaterstaat om zo spoedig mogelijk te starten met de aanleg van de verzamelbuis. Rijkswaterstaat liet ons begin januari 2023 weten bezig te zijn met de voorbereiding van de uitvoering van de maatregelen. Hier komen wettelijke procedures bij kijken; onder andere een toets op de wet Natuurbescherming en de Waterwet. Die kosten veel tijd. Rijkswaterstaat streeft er naar om in 2024 klaar te zijn met de werkzaamheden.

Monitoring en beheer van het verzamelsysteem zetten zij blijvend voort. Tweede helft januari 2023 start Rijkswaterstaat met een volgende ronde van de monitoring.

Communicatie met inwoners
Over het plan van aanpak voerden wij persoonlijke gesprekken met inwoners. Daaruit bleek onder meer dat veel onduidelijkheid en onzekerheid is ontstaan door een stelselmatig gebrek aan communicatie met inwoners. Mensen maken zich zorgen over de eigen gezondheid, de gezondheid van (klein)kinderen en de effecten op de lange termijn voor mens en natuur. Het gebrek aan tijdige en volledige informatie wordt door velen als "verzwijgen" ervaren. Dat heeft het vertrouwen in de overheid in algemene zin geen goed gedaan. Het vraagt van alle betrokken partijen een extra inspanning in de komende periode om helder, transparant en volledig met betrokkenen te communiceren. Daar maken we ons hard voor.