Metaaldetectie

Metaaldetectie is in het openbaar/openbare ruimte opsporen van metalen voorwerpen met behulp van een metaaldetector. Dit kan niet zomaar. Er zijn strikte voorwaarden aan verbonden en u heeft hiervoor een ontheffing van de gemeente Hulst nodig. 

Voorwaarden

 • U (de ontheffinghouder) moet het lidmaatschap van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), of een andere door de gemeente erkende amateurarcheologenvereniging of werkgroep kunnen overleggen. 
 • De ontheffing geldt uitsluitend voor het zoeken tot een diepte van maximaal  0,4 meter onder het maaiveld.
 • U moet toestemming hebben van de eigenaar van het terrein, waar gedetecteerd wordt. Als dit gronden zijn van de gemeente Hulst, moet u vooraf toestemming vragen met vermelding van de locatie.
 • Het zoeken op archeologisch waardevolle terreinen is verboden. Onder deze terreinen worden gerekend de gewaardeerde kernen, vindplaatsen en rijksmonumenten, zoals vastgelegd in het archeologiebeleid van de gemeente Hulst. 
 • Alle vondsten - waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen of worden vermoed dat deze van wetenschappelijke cultuurhistorische waarde zijn – moet u melden aan de burgemeester van de gemeente Hulst, t.a.v. de afdeling Wonen en Werken, postbus 49, 4560 AA Hulst. Dit kan ook telefonisch via 14 0114 of per e-mail info@gemeentehulst.nl 
 • Laat gegraven putten niet onbeheerd achter maar maak deze gelijk weer dicht. 
 • U bent verplicht de ontheffing tijdens het detecteren bij u te dragen en deze op verzoek meteen te tonen. 
 • U mag uitsluitend detecteren tussen zonsopkomst en zonsondergang. 
 • Als u tijdens het detecteren mogelijke explosieven aantreft, laat deze dan op de vindplaats liggen en markeer deze (neem daarbij de nodige voorzichtigheid in acht en meld dit onverwijld bij de politie (0900-8844). Volg hierbij de aanwijzingen van gemeentelijke toezichthouder(s) en politie onmiddellijk en stipt op. 
 • U als ontheffinghouder moet bereid zijn de vondsten in bruikleen af te staan voor wetenschappelijk onderzoek en tentoonstellingen.
 • De gemeente Hulst kan de ontheffing altijd intrekken, als u zich niet aan de voorwaarden houdt. 
 • De gemeente Hulst is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruikmaken van deze ontheffing. 
 • De ontheffing wordt verleend behoudens rechten van derden en eventuele vereisten ingevolge overige wettelijke bepalingen. 
 • De ontheffing geldt voor vijf jaar na datum van verzending. 

Kosten

Een ontheffing kost  € 12,00. 

Termijn

Een besluit volgt binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag. 

Aanpak

U kunt de ontheffing metaaldetectie digitaal aanvragen via het aanvraagformulier.