Vergunning aanvragen

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?

In de Omgevingswet zijn regels opgenomen voor activiteiten die inwoners, bedrijven en overheden uitvoeren en die de fysieke leefomgeving beïnvloeden. Het is belangrijk om te beseffen dat er in bepaalde situaties meerdere activiteiten van toepassing kunnen zijn.
Bedrijven

Met name bedrijven krijgen te maken met verschillende typen activiteiten, waaronder:
-    Milieubelastende activiteit: Activiteiten die het milieu kunnen belasten, zoals het opstarten van industriële processen of het verwerken van chemische stoffen.
-    Lozingsactiviteit op oppervlaktewater: Activiteiten waarbij vloeistoffen, zoals afvalwater, worden geloosd op oppervlaktewater. Klik hier voor meer informatie.   
-    Zuiveringtechnisch werk of rioolactiviteit: Activiteiten gerelateerd aan de inrichting of het beheer van zuiveringtechnische werken of riolen. Klik hier voor meer informatie.
-    Natura 2000-activiteit: Activiteiten die plaatsvinden in of nabij Natura 2000-gebieden, waarbij u rekening moet houden met de bescherming van de natuur en biodiversiteit.

De omgevingsvergunning voor bouwen is in de Omgevingswet opgesplitst in twee aparte delen:
-    Omgevingsvergunning voor een technische bouwactiviteit: Deze vergunning is gericht op technische aspecten van het bouwen, zoals constructie en veiligheid.
-    Omgevingsvergunning voor een ruimtelijke omgevingsplanactiviteit: Deze vergunning gaat over de ruimtelijke aspecten van het bouwen, zoals opgenomen in het omgevingsplan.

Particulieren
Particulieren zullen voornamelijk te maken krijgen met de omgevingsvergunning voor het bouwen en hebben in de meeste gevallen niet te maken met een vergunnings- of meldingsplicht die gaat over milieubelastende activiteiten.

Als u gaat (ver)bouwen gelden er verschillende regels en vergunningsplichten uit de Omgevingswet. U krijgt in ieder geval te maken met de regels uit het omgevingsplan en de technische eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Het aanvragen van een Omgevingsvergunning doet u vanaf 1 januari 2024 digitaal via het nieuwe Omgevingsloket . Dit is een loket waarin alle overheden samenwerken. Zo vindt u op één plek alle informatie die u nodig heeft. Klik hier voor een kort filmpje over het nieuwe Omgevingsloket.
De gemeente toetst een bouwplan op twee manieren: een bouwtoets en een Omgevingstoets. Wij kijken wat de impact van uw bouwplan is op de omgeving.

Waar vraag ik een omgevingsvergunning aan of waar dien ik een melding in?

Vanaf 1 januari 2024 komt er een nieuw omgevingsloket . Hierin ziet u wat de regels zijn. Via dit loket vraagt u een omgevingsvergunning aan of dient u een melding in.

Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe manier van het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Vanaf 1 januari 2024 doet u nieuwe aanvragen en meldingen met het nieuwe Omgevingsloket. U kunt vanaf die datum geen nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) of via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u nog wel aanvullingen indienen op al ingediende aanvragen via OLO. In het AIM kunt u nog wel eerder ingediende meldingen inzien. Dat kan tot een half jaar na de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Hier vindt u de belangrijkste wijzigingen in functionaliteiten tussen het huidige Omgevingsloket (OLO) en het nieuwe Omgevingsloket.
Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste wijziging in functionaliteiten tussen de huidige Activiteiten Internetmodule (AIM) en het nieuwe Omgevingsloket.

Wat is een bouwactiviteit?

De definitie van een bouwactiviteit is 'het bouwen van een bouwwerk'. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bevat rijksregels over de bouwkwaliteit. Het Besluit bouwwerken leefomgeving wijst gevallen aan waarin de technische bouwactiviteit vergunningplichtig is. Voor bouwactiviteiten in gevolgklasse 1 geldt een meldingsplicht. Bij zowel vergunningplichtige als meldingsplichtige bouwactiviteiten geldt ook informatieplicht.

Voor de bouwactiviteiten die vallen onder gevolgklasse 1 verschuift de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij. Deze verschuiving is vastgelegd in de Wet kwaliteitsborging. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de bouwtechnische eisen bij de bouwer en ligt er meer nadruk gelegd op onafhankelijke kwaliteitscontrole tijdens het bouwproces.

Klik hier voor meer informatie. 

Wat is een omgevingsplanactiviteit?

Een omgevingsplanactiviteit is een activiteit die in overeenstemming is met de regels in het omgevingsplan. Toch geldt hier een vergunningplicht voor. Dat heet een binnenplanse omgevingsactiviteit. Dit betekent dat de activiteit past binnen de vastgestelde regels van het omgevingsplan, maar toch een specifieke toestemming nodig heeft van de gemeente of een ander bevoegd gezag.

Daarentegen gaat het bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten om activiteiten die in strijd zijn met het omgevingsplan. Met andere woorden, deze activiteiten voldoen niet aan de geldende regels in het omgevingsplan. Voor deze activiteiten is meestal een uitgebreide vergunningsprocedure nodig. De gemeente of een ander bevoegd gezag moet dan beoordelen of in het specifieke geval toch toegestaan is om van het omgevingsplan af te wijken.

Klik hier voor meer informatie.

Wat is een milieubelastende activiteit?

De omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit vervangt de bestaande omgevingsvergunning voor een inrichting. In hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan verschillende milieubelastende activiteiten, waarvoor de rijksregels van het Bal van toepassing zijn. Deze activiteiten zijn georganiseerd per bedrijfstak. Het Bal specificeert duidelijk wat als een milieubelastende activiteit wordt gezien, of er een omgevingsvergunning nodig is en of er algemene rijksregels van toepassing zijn. Wanneer algemene rijksregels van toepassing zijn, staan deze in hoofdstuk 4 en 5 van het Bal.

Klik hier voor meer informatie.

Wat is een Natura 2000-activiteit?

Natura 2000-activiteiten zijn activiteiten die potentieel veel negatieve gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebieden zijn speciaal aangewezen natuurgebieden die van Europees belang zijn vanwege hun unieke flora, fauna en habitats.

De Omgevingswet bevat specifieke regels en voorschriften om de natuur in Natura 2000-gebieden te beschermen. Deze regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat activiteiten die binnen of in de nabijheid van deze gebieden plaatsvinden, geen grote schade toebrengen aan de natuurwaarden en de biodiversiteit.

Voor Natura 2000-activiteiten is vaak een omgevingsvergunning nodig. Hierbij vindt een zorgvuldige beoordeling plaats van de effecten op het Natura 2000-gebied. Deze vergunningprocedure zorgt ervoor dat er een zorgvuldige afweging plaatsvindt tussen de natuurwaarden in deze gebieden en de belangen van de activiteiten die worden voorgesteld. Het doel is om een evenwicht te vinden tussen het beschermen van de natuur en het mogelijk maken van maatschappelijk belangrijke activiteiten.

Klik hier voor meer informatie.

Welke activiteiten zijn mogelijk vergunningplichtig?