Welstandscommissie

De Welstandscommissie adviseert de gemeente over de ruimtelijke kwaliteit van bouwplannen. Het advies van de commissie geeft aan of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk - zowel op zichzelf als in de omgeving - voldoet aan redelijke eisen van welstand. De Welstandscommissie is een commissie van onafhankelijke deskundigen.

In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Hulst zijn de criteria opgenomen waarop de welstandsbeoordeling wordt gebaseerd. De Nota Ruimtelijke Kwaliteit geeft antwoord op de vraag of het bouwwerk past in zijn omgeving. De nota geeft aan wat het karakter van een buurt bepaalt en wat de redelijke eisen van welstand zijn.

Op het moment dat u wilt bouwen moet er een welstandsbeoordeling plaatsvinden. Degene die een plan heeft ingediend kan dit zelf toelichten in de vergadering van de Welstandscommissie.
Het kan wenselijk zijn dat u een zogenaamd schetsplan (bouwplan vooroverleg) indient. Hierdoor maakt u geen onnodige kosten voor de wijzigingen in een uitgewerkte bouwtekening, wanneer ten gevolge van het advies van de Welstandscommissie wijzigingen in het bouwplan noodzakelijk zijn. Vergunningsvrije bouwwerken worden vooraf niet getoetst aan redelijke eisen van welstand. In uitzonderlijke gevallen kan er nog wel achteraf een welstandstoets plaatsvinden.

Welstandsnota gemeente Hulst
Hier vindt u de welstandsnota gemeente Hulst.

Samenstelling welstandscommissie
Voorzitter: De heer ir. M.A.A.B. Hendrikx
Secretaris: De heer ing. N. van Roeyen
Commissieleden: Mevrouw M. Franse Msc & de heer ir. M. Klooster
Vervangende commissieleden De heer M. Raaijmakers en de heer. ing. G.M. Vermeulen AvB

Vergaderingen 2023

11 januari 2023

25 januari 2023

8 februari 2023

22 februari 2023

8 maart 2023

22 maart 2023

5 april 2023

19 april 2023

3 mei 2023

17 mei 2023

31 mei 2023

14 juni 2023

28 juni 2023

12 juli 2023

26 juli 2023

23 augustus 2023

6 september 2023

20 september 2023

4 oktober 2023

18 oktober 2023

15 november 2023


Vergaderingen 2022

21 december 2022