Welstandscommissie

De Welstandscommissie adviseert de gemeente over de ruimtelijke kwaliteit van bouwplannen. Het advies van de commissie geeft aan of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk - zowel op zichzelf als in de omgeving - voldoet aan redelijke eisen van welstand. De Welstandscommissie is een commissie van onafhankelijke deskundigen.

In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Hulst zijn de criteria opgenomen waarop de welstandsbeoordeling wordt gebaseerd. De Nota Ruimtelijke Kwaliteit geeft antwoord op de vraag of het bouwwerk past in zijn omgeving. De nota geeft aan wat het karakter van een buurt bepaalt en wat de redelijke eisen van welstand zijn.

Op het moment dat u wilt bouwen moet er een welstandsbeoordeling plaatsvinden. Degene die een plan heeft ingediend kan dit zelf toelichten in de vergadering van de Welstandscommissie.
Het kan wenselijk zijn dat u een zogenaamd schetsplan (bouwplan vooroverleg) indient. Hierdoor maakt u geen onnodige kosten voor de wijzigingen in een uitgewerkte bouwtekening, wanneer ten gevolge van het advies van de Welstandscommissie wijzigingen in het bouwplan noodzakelijk zijn. Vergunningsvrije bouwwerken worden vooraf niet getoetst aan redelijke eisen van welstand. In uitzonderlijke gevallen kan er nog wel achteraf een welstandstoets plaatsvinden.

In verband met de Coronacrisis vergadert de Welstandscommissie anders dan anders. De vergaderingen vinden digitaal plaats op een donderagochtend om de twee weken. Mocht u een vergadering van de Welstandscommissie willen volgen dan kunt u contact opnemen met dhr. van Roeyen op tel. 14 0114. Er wordt dan een link gestuurd waarmee u de vergadering kunt volgen.

Welstandsnota gemeente Hulst
Hier vindt u de welstandsnota gemeente Hulst.

Inspraak Nota Ruimtelijke Kwaliteit en Verordening gemeentelijke Adviescommissie Hulst
De Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2022 en Verordening gemeentelijke Adviescommissie liggen vanaf 3 maart tot en met 13 april 2022  ter inzage. In die periode is inspraak mogelijk. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over beide documenten.

De Nota Ruimtelijke kwaliteit is aangepast aan de nieuwe Omgevingswet. Verder is deze ook aangepast in het kader van duurzaamheid.
Ook de Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit is aangepast met het oog op de nieuwe Omgevingswet. Deze commissie gaat de huidige commissie Ruimtelijke kwaliteit vervangen (de welstands- en monumentencommissie).


Samenstelling welstandscommissie
Voorzitter: De heer ir. M.A.A.B. Hendrikx
Secretaris: De heer ing. N. van Roeyen
Commissieleden: Mevrouw M. Franse Msc & de heer ir. M. Klooster
Vervangende commissieleden De heer M. Raaijmakers en de heer. ing. G.M. Vermeulen AvB


Vergaderingen 2022

12 januari 2022

26 januari 2022

9 februari 2022

23 februari 2022

9 maart 2022

23 maart 2022

6 april 2022

20 april 2022

4 mei 2022

18 mei 2022

1 juni 2022

15 juni 2022

29 juni 2022

13 juli 2022

27 juli 2022

Vergaderingen 2021

2 september 2021

8 september 2021

23 september 2021

6 oktober 2021

21 oktober 2021

3 november 2021

17 november 2021

1 december 2021

15 december 2021