Te Koop en te huur

Te koop

Bouwgrond - bouwkavels

Restgrond - snippergroen

Bedrijfsgrond

 

Bouwgrond / bouwkavels

De gemeente verkoopt kavels in Clinge. Meer informatie vindt u onder het kopje kavels Clinge-west. Ook is er een plan Groote Kreek II in Hulst en een plan Hof te Zandeplein in Kloosterzande in voorbereiding.
Geïnteresseerd in het plan Groote Kreek II? Neem dan contact op met ons op telefoonnummer 14 0114 of via mail info@gemeentehulst.nl.

Wilt u een aanvraag voor bouwgrond doen of uitgifte voor nieuwbouwwoning? Klik dan hier om digitaal een aanvraag te doen.

Clinge-west
De gemeente verkoopt vier kavels aan de Kerkstraat te Clinge. Hier vindt u een tekening met daarop de beschikbare kavels en de kavels die in optie zijn. De zelfbouwkavels zijn circa 465 m² (27 meter diep en 17,2 meter breed).
 
Het bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Het bestemmingsplan Clinge-West is van toepassing op de locatie. Er kunnen zowel vrijstaande, twee-onder-een-kap als geschakelde woningen (met garages aan elkaar) worden gebouwd. De woning moet binnen het bouwvlak staan. Het bouwvlak heeft de breedte van de kavel en is 12 meter diep. Binnen het bouwvlak gelden geen maximale oppervlaktematen. Buiten het bouwvlak (achter de woning) zijn aan- of bijgebouwen mogelijk tot 60 m² totaal.
De maximale goothoogte bedraagt 6 meter en bouwhoogte 10 meter.
Aanvullende bouwregels vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0677.bpclingewest-001V/r_NL.IMRO.0677.bpclingewest-001V.html#_6_Wonen

Voor het bouwen van een woning heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voor de behandeling van de aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht. Meer informatie vindt u op: gemeentehulst.nl/Inwoners/Wonen_ver_bouwen/Omgevingsvergunning  

Uw bouwplan toetsen we – voordat u een vergunning aanvraagt - op basis van de bouwregels, materiaalgebruik en uitstraling. Uw plan leggen we voor aan de commissie Ruimtelijke kwaliteit. Die commissie toetst uw bouwplan aan de Nota Ruimtelijke kwaliteit. Voor het plangebied geldt in ieder geval een soepel beoordelingsniveau. Als u wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, kunt u hiervoor een schetsplan indienen via het formulier op onze website.
 
Kosten kavel
De grondprijs is vastgesteld op 200 euro excl. BTW. Voor de overdracht van de grond zijn er bijkomende kosten. Dit zijn de kosten koper en bestaan uit notaris- en kadasterkosten. Hiervoor vraagt u een offerte op bij een notaris.
 
Optie
Het is mogelijk om een optie te nemen voor maximaal zes maanden. Binnen deze periode kunt u ons laten weten of u daadwerkelijk tot aankoop wenst over te gaan. Voor de optie brengen wij u 500 euro in rekening. Gaat u over tot aankoop van de grond? Dan verrekenen we optievergoeding met de verkoopprijs.
U neemt een optie via deze link

Levering grond
Komende maanden maken we het terrein bouwrijp. Dat ronden we af medio juli 2023. De akte voor een kavel kan vanaf dat moment passeren bij de notaris. Het plan maken we woonrijp zodra het grootste deel van de woningen is gebouwd.
Dit houdt in dat we de weg en het openbaar groen  definitief aanleggen.

 

Restgrond / snippergroen

Ligt er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond? Dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden kopen. Het gaat om stroken grond van maximaal 200 m2 waarbij een duidelijke functie ontbreekt. Deze openbare groenstrook kunt u dan aan uw eigen grond toevoegen.

Restgrond/snippergroen kost 60 euro per m2 (exclusief notaris- en kadasterkosten en overdrachtsbelasting)

Procedure
Zodra uw aanvraag is ontvangen wordt deze in behandeling genomen. Aan de hand van het gemeentelijk beleid wordt vervolgens onderzocht of de strook grond wel/niet kan worden verkocht. Als de grond verkoopbaar is ontvangt u een koopovereenkomst. Als de grond niet kan worden verkocht dan ontvangt u hiervoor de reden.
De door u en gemeente Hulst ondertekende koopovereenkomst gaat vervolgens naar de notaris van uw keuze. De notaris zorgt voor de verdere afhandeling en het passeren van de akte.

Voorwaarden/criteria

  • De groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, huis of land.
  • Er zijn geen stedenbouwkundige, planologische of verkeerskundige belemmeringen.
  • Groenstructuurplan: Indien het snippergroen deel uitmaakt van een (hoofd)groenstructuur of aangemerkt wordt als beeldbepalend groen, moet worden afgewogen of het snippergroen kan worden verkocht. Ook de gevolgen voor onderhoud van het overblijvende groen worden meegenomen in de afweging.
  • Verkoop heeft geen negatieve gevolgen voor (toekomstige) inrichtingsmogelijkheden.
  • Wanneer er meerdere tuinen grenzen aan de groenstrook, dan moet de verzoeker een ‘verklaring van geen bezwaar’ aanleveren van alle buren die aan de groenstrook grenzen.
  • Verkoop is niet mogelijk als u de woning huurt.
  • Indien er kabels of leidingen in de groenstrook/restgrond liggen dan wordt in overleg met de kabel/leidingeigenaar bekeken of de kabel wordt verlegd op kosten van de koper van de grond of dat er een zakelijk recht wordt gevestigd bij de koop. Het zakelijk recht zorgt ervoor dat onderhoud en toegang tot de kabel/leiding zijn gewaarborgd.

Interesse? U kunt hier een aanvraag doen voor het aankopen van een stuk restgrond of snippergroen.

Volkstuin huren
De gemeente Hulst verhuurt op een aantal locaties volkstuinen. De huurprijs voor volkstuinen is vastgesteld op 0,25 euro per m² per jaar met een minimum van 50 euro per jaar. Ook voor het huren van een volkstuin kunt u hier digitaal een aanvraag doen.
- Plattegrond volkstuinen Visserijstraat
- Plattegrond volkstuinen Cruquiusstraat
- Plattegrond volkstuinen Olmenstraat