Veel gestelde vragen en antwoorden over flexibele huisvestingslocatie

Waarom opvangplaatsen voor asielzoekers in onze gemeente?
Hoe denkt de gemeente over vluchtelingenopvang als de Spreidingswet niet doorgaat?
Vangt onze gemeente op dit moment asielzoekers op?
Vangt onze gemeente vluchtelingen uit Oekraïne op?
Wat is het verschil tussen een crisisnoodopvang, een noodopvang en AZC?
Wat is het COA?
Waarom is een nieuwe opvanglocatie nodig in onze gemeente?
Verhuizen de Oekraïnse vluchtelingen die nu bij particulieren zijn gehuisvest ook naar deze nieuwe locatie aan de Spoorweg?
Wat voor soort opvanglocatie komt er en voor hoe lang?
Is de opvanglocatie aan de Spoorweg een AZC?
Waar komt de opvanglocatie?
Waarom is de keuze gevallen op het perceel aan de Spoorweg? Zijn er ook andere locaties onderzocht?
Wanneer gaat de opvanglocatie open?
Blijft de crisisnoodopvang in Reynaertland open?
Hoeveel opvangplaatsen komen er aan de Spoorweg?
Wat voor asielzoekers komen er in de opvanglocatie aan de Spoorweg?
Waar komen de asielzoekers vandaan?
Zijn de asielzoekers al geregistreerd?
Hoelang blijven de asielzoekers in onze gemeente?
Wie betaalt deze opvang?
Krijgt de gemeente een extra uitkering (bonus) voor het opvangen van asielzoekers?
Hoe maken we afspraken met het COA?
Kan ik meepraten over de realisatie van deze opvanglocatie?
Waar kan ik meer uitleg krijgen en met vragen terecht?
Is het mogelijk om bezwaar te maken?
Wat als koopwoningen in de omgeving minder waard worden door de plannen?
Hoe gaan we omwonenden informeren?
Hoe houdt het COA contact met de buurtbewoners als de opvanglocatie is geopend?
Kan ik iets doen om te helpen?
Hoe zit het met de veiligheid?
Hoe wordt het terrein ingericht?
Regelt de gemeente onderwijs of opvang voor kinderen die in de opvanglocatie verblijven?
Wat gaan de mensen die op de opvanglocatie verblijven overdag doen?
Waar lees ik meer informatie over het asielbeleid in Nederland?

 

 

Waarom opvangplaatsen voor asielzoekers in onze gemeente?

Nederland heeft te maken met een groeiend aantal asielaanvragen van vluchtelingen uit de hele wereld. Het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra (AZC’s) zitten overvol. Het aanmeldcentrum Ter Apel kan het grote aantal nieuwe vluchtelingen niet aan. Daarom zijn er landelijk en regionaal afspraken gemaakt. Elke regio moet een bijdrage leveren.
Alle Zeeuwse gemeenten nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om een deel van de vluchtelingen op te vangen. Ook onze gemeente.


Hoe denkt de gemeente over vluchtelingenopvang als de Spreidingswet niet doorgaat?

We vinden dat elke gemeente moet meehelpen aan de opvang van vluchtelingen. We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is ook nodig als de Spreidingswet niet doorgaat. Dat de wet er (nog) niet is, betekent niet dat het opvangprobleem weg is.

 

Vangt onze gemeente op dit moment asielzoekers op?

In Zeeuws-Vlaanderen vangen we op dit moment in totaal 110 asielzoekers op. In Hulst is er sinds oktober 2022 crisisnoodopvang voor 35 asielzoekers in Reynaertland.

 

Vangt onze gemeente vluchtelingen uit Oekraïne op?

Op dit moment verblijven circa 130 vluchtelingen uit Oekraïne in onze gemeente. Hen bieden we op verschillende locaties opvang.
Deze locaties zijn tijdelijk beschikbaar. Sloop en herontwikkeling van deze locaties staan gepland.

 

Wat is het verschil tussen een crisisnoodopvang, een noodopvang en een AZC?

Tijdens de asielprocedure zitten asielzoekers in asielzoekerscentra (AZC). Niet genoeg plaats in de AZC’s? Dan vangt het COA de asielzoekers tijdelijk op in noodopvang. Dit zijn tijdelijke locaties met minder voorzieningen dan de standaard AZC’s, Als ook daar te weinig plaatsen zijn, worden er crisisnoodopvanglocaties (CNO’s) geopend.
Als de procedure is afgerond, worden zij statushouder of moeten zij het land verlaten.

Asielzoekers worden statushouders op het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen. Het COA koppelt deze vergunninghouders aan een gemeente. Deze gemeente helpt de statushouder aan een huurwoning.

 

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Zie ook: www.coa.nl

 

Waarom is een nieuwe opvanglocatie nodig in onze gemeente?

Dit jaar (2023) moeten we in Zeeland minimaal 814 asielzoekers opvangen. Dat aantal verhoogt het Rijk in 2024 met 658 extra opvangplaatsen. In 2025 komt er waarschijnlijk nog een verhoging. De Zeeuwse gemeenten spraken af de opvangplaatsen eerlijk te verdelen. Voor Zeeuws-Vlaanderen betekent dit dat er in 2024 in totaal 400 opvangplaatsen nodig zijn. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten bereiden zich hier samen op voor.  
Er blijft ook opvang nodig voor Oekraïense vluchtelingen. Dat komt door de nog steeds voortdurende oorlog. Landelijk is er een tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Aan alle gemeenten is gevraagd om mee te denken in oplossingen.
De locaties waar nu Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente zijn gehuisvest, staan op de planning voor sloop en herontwikkeling. Dat betekent dat we voor deze groep vanaf 1 januari 2025 een nieuwe locatie moeten zoeken.

 

Verhuizen de Oekraïense vluchtelingen die nu bij partculieren zijn gehuisvest ook naar deze nieuwe locatie aan de Spoorweg?

De vluchtelingen uit Oekraine die op die moment bij particulieren wonen, kunnen daar blijven.

 

Wat voor soort opvanglocatie komt er en voor hoe lang?

We hebben een flexibele locatie nodig voor een periode van tien tot maximaal 15 jaar. Een gecombineerde opvang voor zowel asielzoekers als Oekraïense vluchtelingen heeft de voorkeur.
We maken een flexibele opvanglocatie omdat we deze dan ook nog later – als deze niet meer voor de opvang van asielzoekers/vluchtelingen nodig zou zijn – voor andere doelgroepen bruikbaar is. Denk daarbij aan arbeidsmigranten, starters, statushouders en andere mensen die om hoogdringende reden huisvesting nodig hebben.

 

Is de opvanglocatie aan de Spoorweg een AZC?

Het is geen AZC. Het is deels een opvang voor Oekraïense vluchtelingen en deels een noodopvang voor asielzoekers.

 

Waar komt de opvanglocatie?

Deze nieuwe opvanglocatie realiseren we in of aan de rand van een grotere kern. Daar zijn voorzieningen die voor de opgevangen gezinnen en personen noodzakelijk zijn.
Voor de realisatie van de gecombineerde opvanglocatie is een locatie aan de Spoorweg in Hulst in beeld.

 

Waarom is de keuze gevallen op het perceel aan de Spoorweg? Zijn er ook andere locaties onderzocht?

Er zijn diverse locaties onderzocht. Bij de zoektocht naar een locatie voor een flexibele opvanglocatie zijn er uiteenlopende zaken om rekening mee te houden. Het gaat om randvoorwaarden en wet- en regelgeving.
Er zijn onder andere de richtlijnen van de VNG en eisen van het COA. Een locatie in of aan de rand van een grotere kern is nodig. Daar zijn voorzieningen die voor de opvang van gezinnen en personen noodzakelijk zijn. Daarnaast moet een locatie wat betreft bestemmingsplan geschikt zijn of tijdelijk geschikt kunnen worden gemaakt. Ook aspecten als geluidsnormen en (verkeers)veiligheid spelen een rol. De aanwezigheid van kabels en leidingen in percelen is ook een punt van aandacht. Ook liggen delen van onze gemeente in beschermd stadsgezicht.
De locatie aan de Spoorweg doorstond de toets.
 

Wanneer gaat de opvanglocatie open?

Bij het realiseren van de opvanglocatie komt heel wat kijken. Dat neemt tijd in beslag. We verwachten dat de realisatietijd ongeveer een jaar in beslag neemt.

 

Blijft de crisisnoodopvang in Reynaertland open?

De crisisnoodopvang in Reynaertland – waar 35 asielzoekers verblijven - verlengen we uiterlijk tot de nieuwe locatie aan de Spoorweg klaar is.

 

Hoeveel opvangplaatsen komen er aan de Spoorweg?

We gaan uit van circa honderd plaatsen voor asielzoekers en 150 plaatsen voor Oekraïense vluchtelingen. Het benodigde aantal (taakstelling) schommelt echter wekelijks.
Het is dus een richtlijn. De exacte getallen hangen mede af van de gesprekken met de klankbordgroep, die met ons mee gaat denken.

 

Wat voor asielzoekers komen er in de opvanglocatie aan de Spoorweg?

Wij weten nu nog niet hoe de groep asielzoekers eruitziet. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat hier over. Wij gaan er vanuit dat er een gemengde groep komt van gezinnen en alleenstaanden.

 

Waar komen de asielzoekers vandaan?

Naar alle waarschijnlijkheid komen de meeste mensen die we hier opvangen vanuit het aanmeldcentrum Ter Apel naar Hulst. Mogelijk komen er ook mensen vanuit andere opvanglocaties naar Hulst. Dat kan zijn omdat een bepaalde locatie sluit of omdat er teveel mensen verblijven.

 

Zijn de asielzoekers al geregistreerd?

Het COA registreert alle mensen zodra ze bij hen binnenkomen.

 

Hoelang blijven de asielzoekers in onze gemeente?

Wanneer en hoelang asielzoekers in onze gemeente blijven, weten we nu nog niet. Wel weten we dat we de flexibele opvanglocatie maken voor een periode van tien tot maximaal 15 jaar.

 

Wie betaalt deze opvang?

De gemeente Hulst koopt het benodigde perceel grond. Op die manier houden we zelf de regie. Ook hebben we dan - als er geen opvanglocatie meer nodig is - de locatie zelf in handen voor eventuele doorontwikkeling.
De kosten voor de opvang van asielzoekers liggen bij het COA. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarvoor ontvangt de gemeente middelen van het rijk.

 

Krijgt de gemeente een extra uitkering (bonus) voor het opvangen van asielzoekers?

De gemeente krijgt geen extra bonus voor het opvangen van asielzoekers. Gemeenten ontvangen wel een bedrag van het rijk voor het opvangen van asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is geen bonus, maar een uitkering per opgevangen vluchteling.
 
In de Spreidingswet (formeel: Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) staat wel een specifieke uitkering. Deze wet is nog niet aangenomen door de Eerste Kamer. Daarom niet van toepassing.
 
Wat als de Eerste Kamer de Spreidingswet aanneemt? Dan geldt als basis:
- solidariteit tussen gemeenten
- een evenwichtige spreiding over het land
- het zoveel mogelijk vrijwillig ter beschikking stellen van opvangplaatsen
- het voorkomen van crisisnoodopvang.
Het wetsvoorstel introduceert een verdeelsysteem, met twee fasen.
Indien gemeenten duurzame opvangplaatsen aanhouden of creëren in fase één, kan het Rijk hiervoor een specifieke uitkering verstrekken. Deze uitkering kan de gemeente besteden aan een ander doel dan de opvang van asielzoekers. Dit is dus een aanvulling op de compensatie van de extra kosten die gemeenten maken voor de opvangvoorzieningen voor asielzoekers.
Zijn er nog meer plekken nodig? Dan worden in fase twee deze overige plekken verdeeld over de gemeenten naar rato van het inwonertal en op de sociaaleconomische status. Hierbij tellen de eerdere vrijwillig aangeboden plekken niet mee.
 

Hoe maken we afspraken met het COA?

Voor elke opvanglocatie maakt het COA met de gemeente afspraken over onder meer het aantal opvangplaatsen, de looptijd van de opvang, de overlegstructuur, het onderwijs, de gezondheidzorg, de handhaving van de openbare orde en veiligheid en de financiering. Deze afspraken legen de gemeente en het COA vast in de bestuursovereenkomst.

 

Kan ik meepraten over de realisatie van deze opvanglocatie?

In januari 2024 vormen we een klankbordgroep. Deze groep bestaat uit omwonenden, lokale ondernemers en andere maatschappelijke partners. Samen gaan we praten over de realisatie en inrichting van de opvanglocatie aan de Spoorweg.  Daarbij moeten we rekening houden met een aantal uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld voor geluid, (verkeers)veiligheid, aantal opvangplaatsen en huisvestingseisen.

Heeft u interesse in deelname aan deze klankbordgroep? Stuur dan vóór 1 januari 2024 een e-mail aan info@gemeentehulst.nl onder vermelding van ‘klankbordgroep Spoorweg’. We streven naar een representatieve klankbordgroep van ongeveer vijftien personen.

 

Waar kan ik meer uitleg krijgen en met vragen terecht?

Op woensdag 20 december 2023 is er in het stadhuis aan de Grote Markt in Hulst een inloopavond. Deze is van 18.30 tot 20.30 uur. U loopt op een tijdstip naar keuze binnen. Die avond is er ruimte om samen van gedachten te wisselen. U kunt uiteraard vragen stellen en uw eventuele aandachtspunten met ons delen.
Voor vragen kunt u terecht op het telefoonnummer 14 0114. U kunt ook mailen naar info@gemeentehulst.nl onder vermelding van ‘opvanglocatie Spoorweg’.
Heeft u behoefte aan een nadere uitleg? Dan is een persoonlijk gesprek ook mogelijk. Stuur hiervoor een e-mail naar info@gemeentehulst.nl onder vermelding van ‘persoonlijk gesprek Spoorweg’.

 

Is het mogelijk om bezwaar te maken?

Tegen het verlenen van de omgevingsvergunning is bezwaar mogelijk. Op dit moment is er nog geen aanvraag voor omgevingsvergunning in behandeling, noch verleend.  
Als de vergunning is verleend, publiceren we die op www.officielebekendmakingen.nl
Omwonenden en belanghebbenden kunnen dan binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit over de omgevingsvergunning.
De klankbordgroep betrekken we bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning.
 

Wat als koopwoningen in de omgeving minder waard worden door de plannen?

De komst van een opvanglocatie zorgt er niet per definitie voor dat de waarde van een koopwoning daalt. Verwacht u dit wel? Dan is het mogelijk een procedure tot het vorderen van planschade in te dienen. U moet daarbij bewijzen dat de eventuele waardevermindering een rechtstreeks gevolg (causaal verband) is van de komst van de opvanglocatie.
Lees meer over planschade op de website van de Rijksoverheid.

 

Hoe gaan we omwonenden informeren?

We informeren nu omwonenden via een nieuwsbrief. In de periode tot opening van de opvanglocatie maken we als er nieuwe informatie is weer een nieuwsbrief.
Op woensdag 20 december 2023 is er een inloopavond. Die is van 18.30 uur tot 20.30 uur in het stadhuis van Hulst. U kunt op een moment naar keuze binnen lopen.
In januari 2024 vormen we een klankbordgroep.
Op onze website voegen we steeds actuele informatie toe.

 

Hoe houdt het COA contact met de buurtbewoners als de opvanglocatie is geopend?

1.    Contact tussen de opvanglocatie en de omgeving
Goed contact met de omgeving is belangrijk. Het COA zet zich ervoor in dat buurtbewoners en bewoners van de opvanglocatie met elkaar kennismaken. En met elkaar in contact blijven. In vrijwel elke opvanglocatie organiseren vrijwilligers activiteiten waar bewoners en omwonenden elkaar ontmoeten. Tijdens een open dag is iedereen welkom voor een kennismaking. De locatiemanager van de opvanglocatie onderhoudt contact met onder meer de gemeente, de wijkagent, de plaatselijke winkeliersvereniging en sociaal-culturele organisaties.

2.    Omwonendenoverleg
Al vóór de opening van een opvanglocatie, stelt COA een overlegcommissie in: het  'omwonendenoverleg'. Naast de locatiemanager van de opvanglocatie en de gemeente, zitten in deze commissie vertegenwoordigers vanuit de buurt. Via dit overleg wil COA onder meer ophalen wat er leeft zodat we daar tijdig op kunnen inspelen.  

3.    Klachten
Ook eventuele klachten wil het COA zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. De locatiemanager is vanuit het COA het eerste aanspreekpunt voor vragen en klachten uit de directe omgeving. Voor klachten die niet langs deze weg zijn opgelost, bestaat de COA Klachtenregeling.

 

Kan ik iets doen om te helpen?

Als u mee wilt praten tijdens de realisatieperiode, kan dit in de klankbordgroep.
Na opening van de opvanglocatie kunnen vrijwilligers een bijdrage leveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het organiseren van activiteiten of het helpen bij dingen die nodig zijn.

 

Hoe zit het met de veiligheid?

Het COA zorgt voor dagelijkse leiding op de locatie. Daarnaast is er 24 uur per dag begeleiding en beveiliging aanwezig. Dat gebeurt door een beveiligingsbedrijf dat hier ervaring mee heeft. Dit om de opvang voor zowel inwoners als de asielzoekers zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. De beveiligers zullen herkenbaar zijn.

Om de opvanglocatie veilig en leefbaar te houden, zijn er huisregels die iedereen moet naleven. Als de huisregels worden overtreden, treffen we maatregelen. Strafbare feiten melden we altijd bij de politie. Mensen die meerdere malen overlast geven, worden verwijderd uit de locatie en onze gemeente.

 

Hoe wordt het terrein ingericht?

Daar gaan we samen met de klankbordgroep over praten.
Denk bij de inrichting aan onder andere woonunites, ruimten voor de begeleiding en activiteiten, een parkeerterrein, recreatievoorzieningen en beplanting/groen.

 

Regelt de gemeente onderwijs of opvang voor kinderen die in de opvanglocatie verblijven?

Ja – onderwijs en kinderopvang regelen we.

 

Wat gaan de mensen die op de opvanglocatie verblijven overdag doen?

De mensen die in de opvang verblijven, hebben dezelfde rechten en plichten als ieder ander in Nederland als het aan komt op bewegingsvrijheid. Ze mogen zich dus vrij bewegen in de gemeente. Het COA kent huisregels. Bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. Ook krijgen ze uitleg over rechten, plichten en omgangsvormen in Nederland. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden/schoonhouden van hun eigen leefomgeving. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs.  
Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving gaan we zoeken naar een zinvolle tijds- en dagbesteding. Asielzoekers mogen ook werken, mits zij in het bezit zijn van een Burgerservicenummer (BSN).  
Voor vluchtelingen uit Oekraïne gelden andere regels. Vluchtelingen die onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne vallen, mogen betaald werk doen in Nederland zonder werkvergunning.
 

Waar lees ik meer informatie over het asielbeleid in Nederland?

Kijk daarvoor op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid