Aanvraag planschadevergoeding

Zie ook deze formulieren

Heeft u schade of gaat u schade lijden als gevolg van een planologisch besluit? Dan bestaat de mogelijkheid dat college op aanvraag aan u een tegemoetkoming toekent (artikel 6.1. van de Wet ruimtelijke ordening).

Voorbeelden van planologische besluiten zijn een projectbeslulit, een bestemmingsplan en een beheersverordening. 

De schade moet bestaan uit een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak.

Voorwaarden

U kunt recht hebben op planschadevergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 

  • U bent eigenaar van de betreffende woning/ het pand. 
  • U motiveert in uw verzoek waarom u schade heeft geleden. 
  • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel. 
  • U kon de schade niet voorzien toen u de woning of het pand kocht of huurde. 
  • De schade is niet al op andere wijze vergoed. 
  • U heeft de aanvraag ingediend binnen 5 jaar na het van kracht worden van de planologische maatregel. 

 Als u huurder of pachter bent, kunt u alleen een verzoek om planschadevergoeding indienen als de schade gevolgen heeft voor uw inkomen. 

Kosten

U betaalt een wettelijk vastgesteld bedrag van € 300,- voordat de gemeente uw verzoek in behandeling neemt. U krijgt dit bedrag alleen terug als op uw aanvraag geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist. 

Aanpak

U kunt een aanvraag voor een planschade vergoeding doen via het formulier Aanvraag planschadevergoeding.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dat doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit.