Meest gestelde vragen

Het aanvragen van subsidie

1.   Waarvoor is er subsidie mogelijk?

Subsidie kunt u aanvragen voor activiteiten die naar uw verwachting bijdragen aan het realiseren van het gemeentelijk beleid. Subsidie is er alleen als de activiteit voor alle inwoners van onze gemeente toegankelijk is. Ook vragen wij u aan te tonen dat de activiteit niet mogelijk is zonder de subsidie.
Daarnaast zijn er per subsidieregeling nog aanvullende voorwaarden. Die staan in de regelingen.

2.    Wie kan subsidie aanvragen?

Elke vereniging, stichting of (soms) burger met een goed initiatief.  Het heeft onze voorkeur dat de stichting/vereniging die de subsidie aanvraagt, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Soms komt een persoon of groep mensen ook in aanmerking voor subsidie. In dat geval is de maximale subsidie 1.000 euro.

3.    Ik vroeg nog nooit subsidie aan. Komt mijn stichting of vereniging nu in aanmerking voor subsidie?

Ja. Het maakt niet uit of u al eerder subsidie van ons ontving.

4.    Kan ik als persoon ook subsidie aanvragen?

Ja. Dat is mogelijk voor bepaalde culturele evenementen en activiteiten. Het evenement/activiteit moet bijdragen aan de leefbaarheid in onze gemeente.
Het maximale subsidiebedrag is dan niet hoger zijn dan 1.000 euro.

5.     Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Jaarlijks bepalen we hoeveel subsidie er per regeling beschikbaar is.

6.    Hoe vraag ik subsidie aan?

Subsidie vraagt u aan met het digitale aanvraagformulier. Dat vult u in. Ook leest u daar welke stukken u meestuurt.

7.    Wanneer vraag ik subsidie voor het jaar 2024 aan?

Er zijn subsidies voor een heel kalenderjaar. Aanvragen daarvoor verwachten we voor 1 oktober 2023. Dat is de uiterste datum. Later is niet mogelijk.
Er zijn ook subsidies voor andere (kortdurende) activiteiten. Aanvragen daarvoor verwachten we tien tot 14 weken voor de activiteit.
Een kortdurende activiteit en een subsidiebedrag van maximaal 1.000 euro? Dan verwachten we de aanvraag zes weken voor de activiteit. Neem dan wel eerst even telefonisch contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 14 0114.

8.    Is er hulp beschikbaar om te helpen bij de subsidieaanvraag?

Op het You-Tube kanaal van onze gemeente staan een aantal digitale workshops. Daarin geven we uitleg. Komt u er niet uit? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 14 0114.

9.    Kan ik voor meer dan één jaar subsidie aanvragen?

Dat is soms mogelijk. Neem daarvoor op tijd contact met ons op.  Een subsidie voor meerdere jaren krijgt u altijd onder voorbehoud. Dat voorbehoud is dat er in de gemeentebegroting steeds voldoende geld staat.

10.    Hoe beoordeelt u mijn subsidieaanvraag?

We bekijken de antwoorden die u geeft op de vragen in het aanvraagformulier.
Geef bij deze antwoorden ook aan wat de meerwaarde van uw activiteit is voor de Hulster samenleving.

11.    Is het aantal leden belangrijk bij een subsidieaanvraag?

Nee. We bekijken en beoordelen de maatschappelijke meerwaarde van de activiteiten. Meer info in deze memo.

12.    Is het vermogen van onze vereniging van invloed op de subsidieaanvraag?

We ondersteunen met subsidie als een organisatie geen geld heeft voor activiteiten die wel een meerwaarde hebben. Het is aan u zelf om te bepalen of dit het geval is. Uiteraard vragen we bij een subsidieaanvraag inzicht in de financiën.

13.    Waar vind ik het aanvraagformulier?

Het aanvraagformulier vindt u hier

14.    Wanneer krijg ik te horen of de gemeente subsidie geeft?

We doen ons best om uw aanvraag snel mogelijk te behandelen. Door het aanvraagformulier volledig en goed in te vullen helpt u ons daarbij. Zorg ook dat u de gevraagde bijlagen toevoegt. Iets niet duidelijk? Neem dan gerust even contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 14 0114.
Een aanvraag voor een subsidie voor een kalenderjaar? Dan nemen we uiterlijk op 31 december van het jaar er voor een besluit.
Een andere aanvraag? Dan hoort u binnen 16 weken ons besluit.

15.    Wij hebben veel leden en/of bezoekers die in België wonen. Is dat van invloed op mijn subsidieaanvraag?

Onze subsidie zijn vooral voor inwoners van onze gemeente. Het is mogelijk dat er activiteiten zijn waarbij het minder uit maakt waar de deelnemers wonen. We vragen u dit dan wel uit te leggen. Voeg dit doe aan het aanvraagformulier.

16.    Kan mijn vereniging naast een reguliere subsidie ook subsidie aanvragen voor een eenmalig evenement?

Ja, dat kan. Het is aan u om uit te leggen waarom die activiteit belangrijk is en waarom u die niet kunt betalen met de jaarlijkse subsidie of met eigen vermogen van de vereniging.

17.    Waar vind ik extra uitleg over de financiële gegevens die ik bij de aanvraag nodig zijn?

Op 3 juni 2021 was er een digitale workshop. Die ging over dit onderwerp. U kunt die workshop herbekijken op het gemeentelijk Youtube kanaal. Ook in deze memo staat extra informatie.

 

De verantwoording van ontvangen subsidie

18.    Is het verplicht om een verantwoording  te geven over het ontvangen geld?

Ja. Iedereen die subsidie ontvangt, is verplicht ons schriftelijk te laten weten of en hoe de activiteiten plaatsvonden. Bij grotere subsidiebedragen vragen we daarbij meer informatie dan bij kleinere subsidies.

19.    Wanneer lever ik de verantwoording over 2023 uiterlijk in?

Een subsidie van maximaal 50.000 euro ontvangen? Dan verwachten we uw verantwoording vóór 1 april 2024.
Een subsidie van meer dan 50.000 euro ontvangen? Dan verwachten we uw verantwoording vóór 1 mei 2024.

20.    We ontvingen in 2023 subsidie. Die was minder dan 10.000 euro. Wat wil de gemeente na afloop als verantwoording ontvangen?

We verwachten van u graag schriftelijk of de activiteit doorging. In dat bericht neemt de volgende informatie op:

 • Het bereik en het succes van de activiteit.
 • De effecten van de activiteit. Vergelijk dit met de ambities en overwegingen die u in de subsidieaanvraag vermeldde.
 • Eventuele leerervaringen; voor u en eventueel ook voor ons.
 • Hoe u invulling gaf aan de voor uw sector geldende ‘Governance Code’; dat betekent hoe u als goed bestuur handelde.
21.    We ontvingen in 2023 subsidie. Die was tussen de 10.000 en 50.000 euro. Wat wil de gemeente na afloop ontvangen als verantwoording?

We verwachten van u een aanvraag tot het vaststellen van de ontvangen subsidie. Deze aanvraag ondertekent uw bestuur. De aanvraag bestaat uit een inhoudelijk verslag en een financieel verslag.
In het inhoudelijk verslag schrijft u of/hoe de activiteiten gebeurden en of deze aan de verplichtingen voldeden. Ook geeft u informatie over hoe u invulling gaf aan de voor uw sector geldende ‘Governance Code’; dat betekent hoe u als goed bestuur handelde.
In het financieel verslag vermeldt u de uitgaven en inkomsten die aan de orde waren bij de activiteit. Dit financieel verslag mag ook deel uitmaken van een jaarrekening. Het is wel belangrijk dat het zelfstandig leesbaar en te beoordelen is.

22.    We hebben in 2022 subsidie. Die was hoger dan 50.000 euro. Wat wil de gemeente na afloop ontvangen als verantwoording?

We verwachten van u een aanvraag tot het vaststellen van de ontvangen subsidie. Deze aanvraag ondertekent uw bestuur.
Daarbij voegt u de volgende stukken:

 • Een inhoudelijk verslag. Daarin schrijft u of/hoe de activiteiten gebeurden en of deze aan de verplichtingen voldeden. Ook geeft u informatie over hoe u invulling gaf aan de voor uw sector geldende ‘Governance Code’; dat betekent hoe u als goed bestuur handelde.
 • Een financieel verslag. Hierin vermeldt u de uitgaven en inkomsten die aan de orde waren bij de activiteit. Dit financieel verslag mag ook deel uitmaken van een jaarrekening. Het is wel belangrijk dat het zelfstandig leesbaar en te beoordelen is.
 • De jaarrekening 2022, met bijbehorend bestuursverslag.
 • Een controleverklaring bij de jaarrekening 2023 (conform artikel 15.2.d van de Algemene subsidieverordening van onze gemeente).
23.    Wat is een Governance Code?

Een Governance Code geeft regels voor goed bestuur. Voor bepaalde sectoren geeft het ook regels voor toezicht.
Denk hierbij aan dingen als: Zijn de statuten van de stichting of vereniging in orde? Is het bestuur voltallig? Volgt de vereniging/stichting de bestuurstermijnen op? Is er mogelijk sprake van (een schijn van) belangenverstrengeling binnen de organisatie?
Zeker voor grote/complexe organisaties is het belangrijk om uitgebreid stil te staan bij de regels van ‘goed bestuur’.

24.    Wat zijn de regels voor de accountantsverklaring?

De controleverklaring moet zijn opgesteld en getekend door een accountant die als openbaar accountant staat ingeschreven in het register van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Ook moet deze nadrukkelijk bevoegd zijn tot het afgeven van een dergelijke verklaring.
Uit de controleverklaring moet blijken dat u aan alle - in de jaarrekening opgenomen subsidies - verbonden verplichtingen voldoet. Daardoor is er sprake van een ‘rechtmatige besteding’ van de subsidies.
Het door de accountant te volgen controleprotocol en te gebruiken modelverklaring:

 

Tot slot algemene informatie

25.    Waar bestaat het subsidiebeleid van de gemeente Hulst uit?

In de gemeente Hulst is in 2020 een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Dit betekent dat er een nieuwe Algemene Subsidieverordening (Asv) is ingevoerd. Daarnaast gelden vanaf het jaar 2021 zes nieuwe subsidieregelingen.

26.    Wat is een Asv?

Om subsidies te geven, zijn er wetten en regels nodig. De gemeente Hulst heeft hiervoor de Algemene subsidieverordening Hulst 2020 (Asv 2020) ingevoerd. Samen met de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is dit de basis van de subsidieverstrekking.
De Asv 2020 bepaalt de regels voor het aanvragen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Deze regels geven aan waar alle betrokkenen zich aan moeten houden. De regels gelden voor de aanvragers en voor de gemeente zelf.
De Asv 2020 geldt als ‘kapstok’ waar de verschillende subsidieregelingen onder vallen. In deze subsidieregelingen worden per beleidsveld nadere regels gesteld.
De ASV 2020 en de subsidieregelingen moeten ervoor zorgen dat de subsidie die eenieder ontvangt voor de activiteiten, past bij de doelen die de gemeente Hulst wil bereiken. Kernwoorden hiervoor zijn: gericht op effectiviteit, inclusiviteit, transparantie en een strakke handhaving.

De Algemene subsidieverordening Hulst 2020 vindt u hier.

27.    Waar vind ik meer informatie over de subsidieregelingen?

We hebben zes subsidieregelingen:

 • Subsidieregeling Kunst en Cultuur Gemeente Hulst 2023;   
 • Subsidieregeling Maatschappij, Welzijn en Zorg Gemeente Hulst 2023;
 • Subsidieregeling Milieu, Natuur en Dier Gemeente Hulst 2021;
 • Subsidieregeling Onderwijs Gemeente Hulst 2021;
 • Subsidieregeling Ontspanning, Recreatie, Toerisme en Economie Gemeente Hulst 2021;
 • Subsidieregeling Sport Gemeente Hulst 2021.

In deze regelingen leest u voor welke activiteiten een subsidieaanvraag mogelijk is. Ook staat er hoe u een aanvraag indient. Verder vertellen we hoe we de aanvraag beoordelen.