Aanvragen subsidie voor organisaties/verenigingen

Zie ook deze formulieren

Subsidieregelingen
Op basis van de volgende subsidieregelingen kan subsidie worden aangevraagd: 

 1. Subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente Hulst 2023;
 2. Subsidieregeling Maatschappij, Welzijn en Zorg gemeente Hulst 2023;
 3. Subsidieregeling Milieu, Dier en Natuur gemeente Hulst 2020;
 4. Subsidieregeling Onderwijs gemeente Hulst 2020;
 5. Subsidieregeling Ontspanning, Recreatie, Toerisme en Economie gemeente Hulst 2020;
 6. Subsidieregeling Sport gemeente Hulst 2021.

Subsidievormen 
Gemeente Hulst kent twee subsidievormen:

 1. Jaarlijkse (structureel) subsidie.
  Jaarlijkse subsidies zijn subsidies die verleend worden voor jaarlijks terugkerende activiteiten. Een jaarlijkse subsidie kan voor één of meerdere jaren worden verstrekt, met een maximum van vier jaar. Deze subsidies worden verleend op basis van subsidieregelingen. 
 2. Eenmalige (incidenteel) subsidie.
  Een eenmalige subsidie zijn subsidies die verleend worden voor bijzondere of vernieuwende activiteiten. Een combinatie van jaarlijkse en eenmalige subsidies is mogelijk als een organisatie zowel jaarlijks terugkerende activiteiten uitvoert alsmede een bijzondere of vernieuwende activiteit uitvoert. 

Overzicht relevante beleidsdocumenten 

Voor meer informatie over het subsidiebeleid van de gemeente Hulst kunt u terecht bij de meest gestelde vragen.

Voorwaarden

Subsidies dienen aan de volgende vereisten te voldoen:
• De subsidieaanvraag moet voldoen aan de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2020;

• De activiteiten moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente Hulst en dienen het algemeen belang van de gemeente Hulst;

• De activiteiten moeten wezenlijk bijdragen aan het realiseren van één of meer doelstellingen van de gemeente Hulst;

• Een subsidie is financieel noodzakelijk voor het uitvoeren van de activiteiten;

• Er is voldoende financiële ruimte in een subsidieplafond en in de gemeentebegroting;

• De activiteiten mogen niet in strijd zijn met bestaande wet- en regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde.

N.B. Indien u eerder al subsidie heeft ontvangen, dan betekent dit niet dat u vanzelfsprekend weer subsidie ontvangt.

 

Termijn

Voor subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt dient de (volledig ingevulde) aanvraag voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend te zijn. De subsidieaanvraag voor andere (kortdurende) activiteiten moet tussen de 10 en 14 weken voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit ingediend zijn.

Indien de subsidieaanvraag voor een (kortdurende) activiteit de 1.000 euro niet te boven gaat, geldt soms een aanvraagtermijn van maar 6 weken. Wilt u meer informatie over deze verkorte aanvraagtermijn? Neem dan contact op met de gemeente Hulst  via email.

De gemeente doet uiteraard haar uiterste best om uw aanvraag snel in behandeling te nemen en u antwoord te geven. U kunt daarbij helpen door het aanvraagformulier volledig in te vullen en te voorzien van de benodigde bijlagen. Als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact met ons op.

Bij aanvragen voor een subsidie voor een kalenderjaar moet de gemeente uiterlijk op 31 december van het voorafgaande jaar een besluit nemen, voor de overige aanvragen binnen 16 weken. 

Aanpak

U vraagt subsidie aan via het formulier Aanvragen Subsidie voor verenigingen en organisaties. Voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente Hulst dient ingelogd te worden via eHerkenning (niveau 2) of DigiD. Als u subsidie aanvraagt voor uw instelling of stichting (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gebruik dan eHerkenning. Subsidie aanvragen als particulier kan via DigiD. Dit is alleen mogelijk voor culturele evenementen (subsidieregeling Kunst en Cultuur). 

Op de website van eHerkenning en DigiD kunt u eHerkenning (tegen betaling) of DigiD aanvragen. Het aanvragen hiervan neemt enige tijd in beslag. Houd hier rekening mee als u een subsidieaanvraag wilt indienen.  
Lukt het niet om een subsidieaanvraag in te dienen, neem dan contact op. Ook is er een Handleiding Subsidieaanvragen Gemeente Hulst met eHerkenning beschikbaar.  Deze vindt u onderaan deze pagina.

Benodigde gegevens en documenten bij subsidieaanvraag 
Voor het aanvragen van subsidie vragen wij u om digitaal de volgende gegevens en documenten bij de hand te hebben: 

 • Inloggegevens eHerkenning / DigiD
 • Begroting
 • Jaarrekening
 • Activiteitenplan/jaarwerkplan
 • Statuten
 • Inhoudelijk jaarverslag