Elke regio telt! Ook Zeeuws-Vlaanderen!

Het is belangrijk dat het overal in Nederland goed wonen, werken en leven is en dat iedereen gelijke kansen heeft. De plek waar je woont mag hierbij niet van invloed zijn. In maart 2023 verscheen het rapport ‘Elke Regio Telt’. Daaruit bleek dat er in Nederland onwenselijke verschillen zijn in welvaart en welzijn. En dat sommige regio’s, met name regio’s aan de rand van Nederland, hierin structureel achter blijven. Zeeuws-Vlaanderen is één van de regio’s waar een stapeling van uitdagingen zorgt dat er iets meer en anders moet gebeuren. Het Rijk gaat met meerdere landelijke regio’s waar dit aan de orde is in gesprek tijdens speciale dialoogsessies. Ze starten deze reeks in Zeeuws-Vlaanderen op donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2024.   

Samen in gesprek
In het rapport roepen drie adviesraden het kabinet op om het regionaal beleid te wijzigen. Daarom voeren stakeholders, gemeenten en de Rijksoverheid op 7 en 8 maart gesprekken in Zeeuws-Vlaanderen. We noemen dit dialoogsessies. Burgemeester Ilona Jense (gemeente Hulst): “Tijdens de dialoogsessies gaan stakeholders met verschillende vragen aan de slag. Waar knelt het op dit moment? Waar liggen kansen? Waar gaat de samenwerking goed? En waar kan dit beter?“. De stakeholders vertegenwoordigen zorg, onderwijs, bedrijfsleven, toerisme, horeca, cultuur, mobiliteit en inwoners. Bureau TwynstraGudde begeleidt het programma.

Kansen
Regio’s aan de rand van Nederland hebben door hun ligging te maken met specifieke uitdagingen. Er wonen vaak minder mensen, voorzieningen nemen af en mogelijkheden aan de andere kant van de grens worden te weinig benut. Hierdoor blijven kansen liggen. Er is meer en vooral ook iets anders nodig dan wat er tot nu toe is gedaan vanuit de Rijksoverheid. De komende twee dagen worden daarom benut om een gedeelde basis in beeld te krijgen vanuit Rijk en regio.

Met de dialoogsessies werken we toe naar een basis voor mogelijke langjarige regionale toekomstagenda’s. We gaan in gesprek over de belangrijkste opgaves van Zeeuws-Vlaanderen in het kader van de kwaliteit van wonen, werken en leven in de regio. Gekleurd met verhalen van en cijfers over de regio. Na het ophalen van de behoeftes en het toekomstperspectief, wordt gekeken welke oplossingen en inzet, onder andere vanuit het Rijk, nodig zijn. Dit vormt vervolgens het vertrekpunt voor verschillende partijen om mee aan de slag te gaan.

Burgemeester Marga Vermue (gemeente Sluis): “Tijdens deze twee dagen bespreken we de kansen in Zeeuws-Vlaanderen. Ik denk hierbij aan het behouden en terughalen van jongeren en jonge gezinnen, voldoende bereikbare en beschikbare voorzieningen, voldoende en  kwalitatieve professionals en een interessante arbeidsmarkt. Hierbij willen we de kansen van en over de grens benutten om de leefbaarheid te versterken.”

Burgemeester Erik van Merrienboer (gemeente Terneuzen) vult aan: “Zoals opgenomen in onze Strategische Regiovisie willen we groeien naar 125.000 inwoners. We wachten hierbij niet af. We willen juist samen met het Rijk investeren in onze regio, zodat mensen hier graag wonen en werken.” 

Besloten gesprekken
Alle aanwezigen zijn op persoonlijke titel uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de dialoogsessies.