Meedenken en -doen bij realisatie flexibele opvanglocatie

Nederland heeft te maken met een groeiend aantal asielaanvragen van vluchtelingen uit de hele wereld. Daarnaast blijft opvang nodig voor Oekraïense vluchtelingen door de nog steeds voortdurende oorlog. Alle Zeeuwse gemeenten nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om een deel van de vluchtelingen op te vangen. Ook de gemeente Hulst doet dat. De regie in eigen handen houden vinden we belangrijk. Daarom bereiden we een flexibele opvanglocatie voor aan de Spoorweg in Hulst. Dat doen we samen met omwonenden en andere betrokkenen.  
Meedenken  
Als eerste stap in het participatieproces installeren we een klankbordgroep. We ontvingen 25 aanmeldingen voor deze groep. Een zo’n breed mogelijk gesprek en zoveel mogelijk inbreng, dat is het doel. We nodigden iedereen uit die zich aanmeldde om deel te nemen.

Draagvlak en vertrouwen zijn belangrijke uitgangspunten in dit proces. Het is belangrijk dat de participatie (meedenken/meedoen) onafhankelijk verloopt. Professionele, externe begeleiding helpt daarbij. Wij hebben Berend Henk Huizing bereid gevonden om deze begeleiding op zich te nemen. Dat gaat hij samen met Gerbrich Dijkstra doen. Beiden hebben ruime ervaring met klankbordgroepen en participatie.

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep was op dinsdag 6 februari 2024. Tijdens deze avond stond kennis maken centraal. Berend Henk Huizing en Gerbrich Dijkstra legden deze avond hun aanpak uit. Hierbij hanteren zij de methode van ‘De nieuwe route’. Bij deze aanpak nodigen zij iedereen die zich betrokken voelt uit om mee te doen.

Randvoorwaarden
Het gaat om een plan voor de realisatie van een flexibele opvanglocatie aan de locatie Spoorweg Hulst; voor 100 asielzoekers en 150 vluchtelingen uit Oekraïne voor de periode van tien tot maximaal vijftien jaar. Uitgangspunt is om dat plan gezamenlijk te maken. En zo te komen tot een plan waar we allemaal achter staan.
Bij het maken van het plan moeten we rekening houden met verschillende dingen. Zo zijn er onder andere wettelijke regels en voorwaarden van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA). Al deze dingen (de kaders) zetten we deze maand op een rijtje.

Binnen de kaders gaan Berend Henk Huizing en Gerbrich Dijkstra samen met omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen aan de slag om te komen tot een plan voor de opvanglocatie. Deelnemers denken en doen mee over de inrichting van het perceel. Maar belangrijker nog: Zij bepalen samen wat er nodig is om te zorgen dat het goed gaat met iedereen als er Oekraïners en asielzoekers gebruik maken van de opvanglocatie. Denk bij ‘samen’ aan omwonenden en ondernemers, de toekomstige bewoners van de opvanglocatie en andere betrokkenen.

Planning
Bij het realiseren van de opvanglocatie komt heel wat kijken. Dat neemt tijd in beslag. We verwachten hier ongeveer een jaar mee bezig te zijn.  
Begin maart 2024 – zodra de kaders bekend zijn – start het meedenken en meedoen. Naast de mensen die zich aanmeldden voor de klankbordgroep trommelen Berend Henk en Gerbrich dan nog meer mensen op om mee te doen. Streven is om het plan begin juni klaar te hebben.
In juli 2024 gaan we aan de slag met de omgevingsvergunning. Dat gebeurt op basis van het plan.

Raadsbijeenkomst
Op dinsdag 27 februari 2024 is er een raadsbijeenkomst over de flexibele opvanglocatie aan de Spoorweg. Tijdens deze bijeenkomst komen de randvoorwaarden (kaders) voor de participatie aan de orde. Ook lichten Berend Henk Huizing en Gebrich Dijkstra hun methode van participatie toe. De bijeenkomst is om 19.30 uur in het stadhuis.

Spreidingswet
Vanaf 1 februari 2024 is de Spreidingsweg van kracht. Tot op heden pakten we als dertien Zeeuwse gemeenten gezamenlijk de opgave van het Rijk voor Zeeland op waar het gaat om de opvang van asielzoekers. Dit blijven we doen. Uitgangspunt blijft dat alle Zeeuwse gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen én dat de Zeeuwse gemeenten gezamenlijk de Zeeuwse opgave van het Rijk oppakken. In Zeeland moeten we in 2025 samen 2.109 opvangplaatsen realiseren. Hoe de gemeenten dit onderling verdelen, bespreken we nog.