Veranderingen om kans op arbeidsmarkt te vergroten

De Participatiewet wijzigde op 1 juli 2023. Belangrijk punt daarbij was het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking. Meer mensen aan het werk helpen en houden. Dat is het streven. Omdat de wet wijzigde, passen we ook onze gemeentelijke regels aan. Deze staan in de nieuwe Verordening participatiewet en Minimabeleid.
We stellen de gemeenteraad voor hiermee in te stemmen.

De veranderingen
Het gaat om verschillende aanpassingen. Zo stellen we voor om de procedures voor loonkostensubsidie voor werkgevers eenvoudiger te maken. Over beschikbare re-integratiemiddelen gaan we meer informatie geven.
De kostendelersnorm geldt niet langer voor jongeren tot 27 jaar. De kostendelersnorm betekent dat als u samenwoont met meer volwassenen, we uw bijstandsuitkering daarop aanpassen. Hoe meer volwassenen in een huis, hoe lager de uitkering.
Al eerder wijzigden we dat we inkomen uit deeltijdwerk niet meer volledig aftrekken van de bijstandsuitkering.
Verder stellen we voor om de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een werkgeverssubsidie aan te passen. We maken deze duidelijker. Tot slot verhogen we de vergoeding wanneer iemand re-integreert via een Participatieplaats. En we stellen een uitstroompremie voor.

Stimuleren in plaats van straffen
Iedereen met een bijstandsuitkering heeft een aantal verplichtingen. Voldoet men daar niet aan? Dan is het - op grond van de wet en regelgeving - mogelijk om sancties op te leggen. Dat zijn arbeids-, re-integratie en inlichtingenverplichtingen. Denk daarbij aan het aanvaarden van aangeboden werk, het behouden van werk, het inschrijven bij een uitzendbureau, een vakantie doorgeven en het laten weten van veranderingen in de leefsituatie.
Het opleggen van sancties doen we zo min mogelijk. We vinden het beter om op een positieve manier te zorgen voor een gedragsverandering. De menselijke maat bij de uitvoering van het beleid vinden we belangrijk. Dit sluit ook aan bij de (mogelijk) aankomende nieuwe wetgeving: Participatiewet in balans.

Belang van bestaanszekerheid
Er zijn verschillende minimaregelingen. Bij enkele daarvan stellen we voor met percentages van normbedragen te werken in plaats van vaste bedragen. Zo stijgen de bedragen mee met wettelijke aanpassingen. Dat is beter voor de bestaanszekerheid van mensen. Ook verlagen we daarmee de effecten van de inflatie (minder kunnen kopen voor één euro).
Wanneer een huishouden er financieel op achteruit gaat wanneer het inkomen uit werk toeneemt, spreken we over armoedeval. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Dit doen we door het behouden van verschillende inkomensgrenzen (110% of 120%) bij de minimaregelingen.
Verder vragen we de gemeenteraad om meer beslissingsruimte bij vraagstukken over sociaal-culturele activiteiten, het sportfonds en het kindpakket. Hierdoor is het mogelijk om sneller afspraken te maken met maatschappelijke partners en buurgemeenten (als de situatie er om vraagt).

Besluitvorming
De raadscommissie Samenleving buigt zich tijdens haar vergadering van woensdag 10 april 2024 over het voorstel. Streven is dat de gemeenteraad op 8 mei 2024 een besluit neemt.