Gemeentebegroting 2024: ambities, maar toekomstzorgen

Onze gemeentebegroting 2024 is klaar en sluitend. De begroting laat veel ambitie zien. Maar er zijn ook zorgen. ‘Als we vooruit kijken naar de jaren 2026 en 2027 zien we een echt ravijn. Van het Rijk krijgen we vanaf 2026 een fors lager structureel bedrag.’ aldus Denis Steijaert, wethouder van financiën. ‘De hoop is dat het Rijk dit nog gaat repareren.’

Oorzaken van toekomstige tekorten 
Bijna zestig procent van onze inkomsten komen vanuit het landelijke gemeentefonds. Voor onze gemeente betekent dit zo’n 60,5 miljoen euro. In 2025 nemen deze inkomsten toe. Maar vanaf 2026 krijgen we minder geld uit het gemeentefonds. In 2026 gaat dat om circa 4,5 miljoen euro minder. In 2027 loopt dat zelfs op naar zo’n 5 miljoen euro. Feit is dat veel van onze uitgaven voor de toekomst vast liggen. Er is maar weinig ruimte voor aanpassingen door de gemeente. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) riep op om voor de jaren 2026 en 2027 duidelijk inzichtelijk te maken wat de gevolgen van lagere bijdragen uit gemeentefonds betekent voor de verschillende gemeenten. In onze begroting 2024 is dat duidelijk te zien. De uitgaven zijn reëel opgenomen. Daarbij hielden we de ambities vanuit het bestuursakkoord 2022-2026 in stand. Hiermee geeft ook onze gemeente – net als alle andere gemeenten in Nederland - een duidelijk signaal aan het Rijk.

Ambities uit het bestuursakkoord 
In de begroting 2024 is onder andere geld beschikbaar om starters op de woningmarkt te stimuleren. Dat doen we door het verstrekken van startersleningen. Voor het voortgezet onderwijs staat voor nieuw- en verbouw van het Reynaertcollege en de infrastructuur in de omgeving circa 17 miljoen euro in de begroting. Daarnaast reserveren we een bedrag van 2 miljoen euro voor de verbouwing van de Zuidhal van Den Dullaert. Deze hal willen we multifunctioneler maken. Ook gymnastiekonderwijs kan er dan in de toekomst plaatsvinden. Voor de bouw van de brandweerkazernes in Kloosterzande en Vogelwaarde staat een bedrag van ruim 5 miljoen euro in de begroting. 
We leggen een ‘spaarpot’ aan voor andere projecten, zoals bijvoorbeeld het integraal kindcentrum, de visie Den Dullaertwijk en de gebiedsontwikkeling Reynaertland. In die ‘spaarpot’ stoppen we zo’n 6,5 miljoen euro. Nader onderzoek doen we om te bekijken hoe we het geld uit deze spaarpot precies gaan gebruiken. 
Kunst, cultuur en sport willen we binnen onze gemeente een nóg grotere stimulans geven. Dat doen we door de subsidies te verhogen. Dat kan gaan tot 7% meer subsidie. Ook maken we geld vrij voor het nieuwe beleid voor onze gemeenschaps- en verenigingsgebouwen. 
Tot slotte actualiseerden we de investeringsplannen voor onze riolering en wegen voor de periode tot en met 2027. Ook hiervoor reserveren we geld. 

Besluitvorming 
Besluitvorming over de gemeentebegroting 2024 verwachten we in de raadsvergadering van donderdag 9 november 2023. In de vergaderingen van de raadscommissies vindt de voorbespreking plaats. Die vergaderingen zijn op 30 en 31 oktober en op 1 en 2 november 2023.