Ontsluiting uitbreiding woonwijk Groote Kreek

Woonwijk Groote Kreek in Hulst is volledig volgebouwd. Om te kunnen voldoen aan de woonwensen, bereiden we aan de zuidzijde een uitbreiding van deze wijk voor. Om het verkeer in en om de wijk Groote Kreek goed te regelen, is een extra ontsluitingsweg nodig. Daar zijn nu twee mogelijkheden in beeld. Dat is enerzijds een weg die vanaf de wijk aansluit op de Grote Kreekweg. Anderzijds kunnen we de Waterstraat – richting Molenstraat - geschikt maken.
De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 4 april 2023 over beide mogelijkheden.

Wat vooraf ging
In februari 1998 begon het bouwrijp maken van de eerste drie delen van de nieuwe wijk Groote Kreek. Dat jaar startte na de zomer de bouw van de eerste woningen. De eerste bewoners namen in april 1999 intrek in hun woning. In 2006 verrezen de eerste woningen in het vierde deel van de wijk. Ondertussen zijn alle vier de delen van de wijk met in totaal zo’n 450 woningen volbouwd.

Uitbreiding
De uitbreiding van woonwijk Groote Kreek bereiden we nu voor. De uitbreiding is voorzien aan de zuidzijde van de bestaande wijk - in het verlengde van de Waterstraat. Uitgangspunt is dat er 200 tot maximum 250 nieuwe woningen komen. Denk aan vrije kavels, ruimte voor starterswoningen, (half)vrijstaande woningen en seniorenwoningen. In de eerste fase is ruimte voor maximaal 133 woningen.

Ontsluitingsweg
Meer woningen betekent meer verkeer. Dat moeten we goed regelen. Daarom is een extra weg wenselijk waarlangs verkeer de wijk – en vooral ook het nieuwe deel – kan in- en uitrijden. Dat kan op verschillende manieren. Die zijn uitvoerig bestudeerd.
Het voorstel is om twee mogelijkheden verder te onderzoeken:
-    Aanleg van een weg tussen de woonwijk en de Grote Kreekweg
-    Aanpassen van de Waterstraat richting Molenstraat.
Van beide mogelijkheden zijn de verschillende aspecten op een rijtje gezet.
De gemeenteraad vragen we haar zienswijze te geven over dit plan.

Meedenken en -praten
In een stedenbouwkundigplan is uitgewerkt hoe de wegen zullen lopen in de wijk, hoe groot de kavels worden, hoe de waterhuishouding is geregeld, waar speelvoorzieningen en groen worden aangelegd, etc. Voor dit plan vroegen we input van belanghebbenden en belangstellenden. Ook over de ontsluitingsweg informeren wij hen.

Bestemmingsplan
Om de uitbreiding van de woonwijk mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond op een bepaalde plaats mag worden gebruikt en wat op de grond mag worden gebouwd. Het bestemmingsplan bepaalt dus of op een locatie bijvoorbeeld woningen zijn toegestaan of bijvoorbeeld een camping of winkels of horeca.
Om de uitbreiding van de wijk mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. De uitbreiding kan namelijk niet volgens het huidige bestemmingsplan.
We hopen het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan (voor het eerste deel van de uitbreiding van de wijk) voor het eind van het jaar klaar te hebben. Dan leggen we het ter inzage. Ook organiseren we dan een informatieavond.

Planning
De hele bestemmingsplanprocedure neemt nog een poos in beslag. Daarna kunnen we starten met de aanleg van wegen en riolering en dergelijke. Ook kan dan de verkoop van de bouwgrond starten. We verwachten dat op zijn vroegst begin 2025.