Voorjaarsnota zo goed als in evenwicht

Hulst heeft een begroting van circa 96 miljoen euro. Onze voorjaarsnota 2023 is - op 22.000 euro na - in evenwicht. Dat is na verrekening met de reserves. Met name aanpassingen in energiebudgetten, de CAO Gemeente 2023 en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen zorgen voor extra uitgaven.

Aanpassing uitkering Gemeentefonds
‘Het Rijk vergoedt die extra uitgaven maar voor een deel. We zien hier de eerste effecten van de herijking van het Gemeentefonds. Volgens deze aanpassing zou de gemeente Hulst ongeveer 183 euro per inwoner meer moeten ontvangen. Helaas besloot het Rijk dat de stijging maximaal 37,50 euro per inwoner mag zijn. Hierdoor krijgt Hulst wel meer, maar lang niet voldoende.’, stelt wethouder van Financiën Denis Steijaert. 

Financiële uitdagingen voor komende jaren
De voorjaarsnota is een mooi moment om vooruit te kijken naar de begroting 2024 en de jaren 2025, 2026 en 2027. In de meerjarenraming zien we dat we in 2024 en 2025 overschotten verwachten. Maar vanaf 2026 komt er minder geld van het Rijk naar gemeenten. Dat is het gevolg van een verlaging van het Gemeentefonds. Daardoor verwachten we vanaf 2026 een structureel tekort.
Eén van de oorzaken van dit structurele tekort zijn de inkomsten voor de uitvoering van de Jeugdwet. Op basis van de ‘hervormingsagenda jeugdzorg’ verwacht het Rijk dat gemeenten kunnen bezuinigen op hun uitgaven voor de jeugdzorg. Het Rijk schat de bezuiniging die onze gemeente daarmee kan realiseren op circa 2 miljoen euro. Er is op dit moment echter nog geen uitgewerkt plan. Dat maakt het onzeker. Daarom kiezen we er voor om deze bezuiniging nog niet mee te nemen in onze berekeningen. Als we ongeveer 50% van de te realiseren bezuiniging halen, is er weer een positief structureel saldo te zien.

Ruimte voor investeringen
We investeren zeker wel. De begroting 2023 omvat bijvoorbeeld investeringen voor de bouw van een carnavalsloods, de brandweerkazernes, de visie Dullaertwijk en voor sport & recreatie (hockeyvelden en ontwikkelingen gebied Reynaertland). Die plannen blijven intact. Onder andere door deze investeringen blijven we op koers met het bestuursakkoord 2022-2026.
In de voorjaarsnota 2023 is verder nog ruimte voor zo’n 22 miljoen euro aan investeringen. Het grootste deel hiervan is voor onze infrastructuur (zoals de landbouwweg Vogelwaarde, reconstructie kruispunt Van de Maelstedeweg/Absdaalseweg, herinrichting Havenfort). Verder is er onder andere ook geld voor de huisvesting van het Reynaertcollege, de nieuwbouw van scouting ’t Jagertje en het openbare fietspark aan de Wittebrugstraat.

Besluitvorming
De raadscommissies bespreken de voorjaarsnota – elk voor hun deel – tijdens de vergaderingen van 26 tot en met 29 juni 2023. Besluitvorming over de voorjaarsnota 2023 verwachten we in de raadsvergadering van 13 juli 2023.